Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Plans, programes i estratègies del Servei de Salut

La consecució dels objectius del Servei de Salut s'articula a través de plans estratègics, guies i programes basats en l'evidència. 

Direcció d'assistència sanitària. Informe tècnic 2015-2023 (Versió preliminar)

  L'Informe tècnic 2015-2023 (Versió preliminar) resumeix les principals activitats realitzades per la Direcció d'Assistència Sanitària del Servei de Salut durant el període 2015-2023 d'acord amb les línies de treball principals:   Sostenibilitat i eficiència Ús racional de tecnologia Sanitària:...

Pandèmia pel virus SARS-CoV-2 a les Illes Balears. 2020-2023

La pandèmia del SARS-CoV-2, que ha durat més de tres anys, ha suposat un veritable repte per a la gestió del sistema sanitari. Ha requerit un increment de recursos humans, la creació d’infraestructures noves i l’adquisició de quantitats ingents de material de protecció, però també ha suposat la...

Projecte de l'Estratègia de Cures de les Illes Balears

L'Estrategia de Cures de les Illes Balears (AmbCura) té com a missió millorar la salut de les persones i garantir el dret a rebre una atenció infermera de qualitat, reorientant el model de cures i el sistema sanitari perquè aquest sigui més eficaç, eficient, innovador i equitatiu. Aquesta...

Pla estratègic d’atenció primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026: salut comunitària

L'objectiu general d'aquest pla és reforçar l’orientació comunitària en l’atenció primària en col·laboració amb Salut Pública, l’entorn local i altres sectors, prioritàriament social i educatiu, per empoderar les persones, millorar la salut o el benestar de la població amb perspectiva d’equitat....

I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2022-2026

Amb aquest I Pla d'Igualtat, el Servei de Salut vol afavorir l’accés igualitari a la formació, informar en matèria d’igualtat de gènere, sensibilitzar en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i implementar els procediments adequats per fer front a la violència contra les dones...

Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027

Pla d’Humanització en l’Àmbit de la Salut 2022-2027

L'objectiu general d'aquest pla és millorar la salut i l’experiència de la població atesa al Servei de Salut de les Illes Balears per mitjà d’una assistència humanitzada. En el context sanitari, humanitzar fa referència a l’abordatge integral de la persona, donant la mateixa importància a les...

Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026

Pla Estratègic d’Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears 2022-2026

Aquest pla estratègic pretén per afrontar els canvis que necessita l’atenció primària en els propers anysi s'orienta a enfortir-la i reforçar el seu lideratge com a eix sobre el qual s’estructuren els serveis de salut posats a la disposició dels ciutadans, en coordinació i integració funcional amb els...

Pla de Prevenció, Actuació i Abordatge de la Conducta Suïcida a les Illes Balears

Pla de Prevenció, Actuació i Abordatge de la Conducta Suïcida a les Illes Balears

La conducta suïcida és una realitat ocultada fins fa molt poc. És un problema al qual ningú ha mirat de cara. Ha estat ocultada per la por i per l’estigma durant massa temps. D’altra banda, ens afecta a tots com a persones, independentment de l’edat, el sexe, la cultura, el grup poblacional i el...

Pla Integral de Prevenció de les Agressions en I'Ambit Sanitari Públic

Pla Integral de Prevenció de les Agressions en I'Ambit Sanitari Públic de les Illes Balears

Aquest Pla ha estat elaborat per la Direcció de l'Àrea de Professionals i Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears amb la participació de la Comissió Tècnica i d'Estudi en Matèria de Prevenció de Riscs Laborals, i ha estat aprovat pels comitès de seguretat i salut de cadascun...

Protocol d’actuació en cas de risc  autolític detectat als centres  educatius de les Illes Balears

Protocol d’actuació en cas de risc autolític detectat als centres educatius de les Illes Balears

Segons les dades de l’Institut Nacional d’Estadística de 2018, el suïcidi és  la causa principal de mort no natural a Espanya, atès que se’n van registrar 3.539 defuncions, el doble que les causades per accidents de trànsit (1.896). Aquestes xifres no inclouen les temptatives de suïcidi, que són...

Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida  als centres educatius   de les Illes Balears

Guia per a la prevenció i el primer abordatge de la conducta suïcida als centres educatius de les Illes Balears

Segons l’Organització Mundial de la Salut, més de 800.000 persones moren cada any per suïcidi, que és la tercera causa de mort entre joves de 15 a 19 anys.   L’any 2018, el suïcidi va ser la principal causa de mort no natural a Espanya. La taxa estatal va ser de 7,57 persones mortes per cada...

Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties Cròniques Complexes

Programa d’Atenció a Infants i Adolescents amb Malalties Cròniques Complexes: Teixint ponts per tenir-ne cura

El PROGRAMA D’ATENCIÓ A INFANTS I ADOLESCENTS AMB MALALTIES CRÒNIQUES COMPLEXES respon a la necessitat de reduir la desigualtat en salut d’una població que, si bé no és gaire nombrosa, presenta una problemàtica sanitària, social i educativa complexa, que necessita canvis per oferir una...

Programa de Cures Pal·liatives de les Illes Balears 2019-2023

L’atenció pal·liativa és l’atenció constituida per un conjunt de mesures que tenen la finalitat de millorar la qualitat de vida relacionada amb la salut en qualsevol fase evolutiva d’una malaltia, especialment si està en una fase avançada o en els pacients en la trajectòria de final de la vida,...

Protocol integral d'atenció sanitària de persones trans* de les Illes Balears

La identitat de gènereés la lliure expressió de la diversitat humana. S'entén que totes les persones tenen dret a definir la identitat pròpia i a expressar-la amb relació a les necessitats que tenguin. És un dret que no es pot qüestionar. L'expressió diversa de les característiques de gènere,...

Pla d'Atenció a les Persones amb Malalties Cròniques 2016-2021. El repte del sistema sanitari

El nostre sistema sanitari està pensat per donar resposta a les necessitats de salut de la població sobretot en les fases agudes de la malaltia. No obstant això, l'increment de l'esperança de vida i amb això la possibilitat de desenvolupar malalties cròniques ens introdueixen noves necessitats a les...

Pla Estratègic de Salut Mental de les Illes Balears 2016-2022

El nou Pla Estratègic de Salut Mental 2016-2022 estableix les prioritats següents a l’hora d’avançar en els models i en els processos assistencials d’atenció a la salut mental: Incrementar progressivament els serveis comunitaris i prioritzar els serveis de proximitat (atenció domiciliària, unitats...