Plans i estratègies

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2022-2026

Amb aquest I Pla d'Igualtat, el Servei de Salut vol afavorir l’accés igualitari a la formació, informar en matèria d’igualtat de gènere, sensibilitzar en matèria de conciliació de la vida personal, familiar i laboral i implementar els procediments adequats per fer front a la violència contra les dones i l’assetjament sexual.

Els objectius generals del Pla d’igualtat són els següents:

  • Objectiu 1. Promoure i implementar la perspectiva de gènere en la gestió dels recursos humans del Servei de Salut.
  • Objectiu 2. Afavorir l’accés igualitari a la formació, i també conscienciar i informar en matèria d’igualtat de gènere.
  • Objectiu 3. Promoure, afavorir i sensibilitzar en matèria de corresponsabilitat i conciliació de la vida personal i/o familiar i la vida laboral.
  • Objectiu 4. Determinar i aplicar les mesures necessàries i amb perspectiva de gènere per garantir la salut laboral de tots els treballadors.
  • Objectiu 5. Definir i implementar els procediments adequats per afrontar situacions de protecció especial, com ara la violència contra les dones o l’assetjament sexual i per raó de sexe: Protocol de prevenció i actuació en els casos d’assetjament sexual o per raó de sexe, l’orientació sexual o la identitat de gènere.
  • Objectiu 6. Consolidar la perspectiva de gènere de manera transversal en el conjunt del Servei de Salut.

 

Descarregar el I Pla d’Igualtat entre Dones i Homes 2022-2026