Gerència de l'Hospital de Manacor

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gerència de l'Hospital de Manacor

La Gerència de l'Hospital de Manacor (GHCM) és l’òrgan responsable de la gestió de l’assistència sanitària especialitzada en el seu àmbit d’actuació, coincident amb el de l’hospital o complex hospitalari que dirigeix.  Depèn del Servei de Salut de les Illes Balears. 

Gerent

Ignacio Casas Ollé

Recursos i centres

Hospital de Manacor

Organització territorial

Àrea de Salut: Illa de Mallorca

Sector sanitari: Llevant

Zona Bàsica: Llevant (10 Zones Bàsiques)

Ubicació i contacte

Gerència de l'Hospital de Manacor (GHCM)
Servei de Salut de les Illes Balears 
Carretera Manacor-Alcúdia, s/n - 07500 Manacor
Tel. 971 84 70 00

Adreça web http://fundacion.hospitalmanacor.org/

 Xarxes socials
  1. Facebook | Hospital de Manacor
  2. Canal Twitter | Hospital de Manacor
Funcions
  1. L’atenció hospitalària presta serveis de caràcter preventiu, assistencial i rehabilitador, en coordinació amb l’atenció primària i la resta de dispositius del Servei de Salut.

  2. L’atenció especialitzada es presta fonamentalment pel personal sanitari dels centres hospitalaris i d’altres centres dels serveis públics assistencials.

  3. L’hospital és l’estructura sanitària bàsica on es desenvolupa l’atenció especialitzada, programada i urgent, tant en règim d’internament com ambulatori, a la població de l’àmbit territorial corresponent.