Història de salut electrònica

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Història de salut electrònica

La història clínica digital del Sistema Nacional de Salut (SNS) està formada pel conjunt de les dades clíniques que recullen la informació rellevant per a l'atenció sanitària.

El projecte va ser definit pel Ministeri de Sanitat en els primers mesos de l'any 2006, per respondre a les necessitats dels ciutadans quan aquests requereixen de professionals d'atenció sanitària en situació de mobilitat, és a dir, fora de la comunitat autònoma en què habitualment són atesos.

Objectius

 1. Garantir al ciutadà l'accés per via telemàtica a les dades de salut, propies o dels seus representats, que es troben disponibles en format digital en algun dels serveis de salut que s'integren en el SNS, sempre que compleixin els mínims requisits de seguretat establerts per protegir les seves  dades personals contra la intrusió il·legítima dels que no hagin estat facultats per accedir-hi.
 2. Garantir als professionals sanitaris, facultats per cada servei de salut per aquesta funció i autoritzats en cada cas pel pacient, l'accés a determinats conjunts de dades de salut, generats en una comunitat autònoma diferent d'aquella des de la qual es requereix la informació, sempre que l'usuari o pacient demani els seus serveis professionals des d'un centre sanitari públic del SNS.
 3. Dotar el SNS d'un sistema d'accés segur que garanteixi al ciutadà la confidencialitat de les dades de caràcter personal relatives a la seva salut.

Contingut

Des d'aquesta perspectiva, la història clínica digital del Sistem Nacional de Salut (HCDSNS) es troba conformada pels documents generats en cada comunitat autònoma:

 • Història clínica resumida
 • Història clínica nacional
 • Informe clínic d'alta
 • Informe clínic de consulta externa
 • Informe clínic d'urgències
 • Informe de cures d'infermeria
 • Informe de resultats de proves d'imatge
 • Informe de resultats de proves de laboratori
 • Informe de resultats d'altres proves diagnòstiques