Contractació pública

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Contractació pública del Servei de Salut de les Illes Balears

La Llei 4/2011, de 31 de març, de la bona administració i del bon govern de les Illes Balears, estableix que el principi de transparència ha d’informar l’actuació administrativa, principalment en matèria de contractació pública, i disposa que els òrgans de contractació de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i dels ens que n’integren el sector públic instrumental han de publicar determinada informació en el  perfil de contractant. Pel que fa als ens que integren el sector públic instrumental autonòmic, la disposició addicional vuitena de la Llei 7/2010, de 21 de juliol, del sector públic instrumental de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, també recull algunes obligacions en aquest sentit.