Aquesta és la llista de places de nova incorporació que el Ministeri de Sanitat i Consum ha atorgat a la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca l'any 2021: 

 

MIR

 

   45 PLACES

 

IIR

 

   20 PLACES

 

 

    3 -  CS Camp Redó (Palma)    

    3 - CS Coll d’en Rabassa (Palma)

    2 - CS Emili Darder (Palma) 

    3 - CS Escola Graduada (Palma)

    2 - CS Martí Serra (Marratxí)

    4 - CS Platja de Palma - Can Pastilla (Palma)

    5 - CS Sa Torre (Manacor)

    2 - CS Sant Agustí (Palma)

    5 - CS Santa Ponça - Calvià

    2 - CS Serra Nord (Sóller)

    3 - CS Son Pisà (Palma)

    2 - CS Son Rutlan (Palma) 

    4 - CS Son Serra - La Vileta

    4 - CS Trencadors (S'Arenal de Llucmajor)

    1 - CS Son Gotleu (Palma)

 

 

   

    4 - CS Coll d’en Rabassa (Palma)

    1 - CS Sa Torre (Manacor)

    3 - CS Santa Ponça - Calvià

    1 - CS Son Pisà - Dra. Teresa Piqué (Palma)

    3 - CS Son Serra - la Vileta (Palma)

    1 - CS Trencadors (S'Arenal de Llucmajor)

    1 - CS Camp Redó (Palma)

    1 - CS Son Gotleu

    1 - CS Martí Serra

    2 - CS Emili Darder 

    2 - CS Platja de Palma

       

 

 

 

   Guia de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Mallorca

   

                                                                                                                         

ITINERARIO ROTACIONES 

 

 

 

MIR R1

 

  Hospital Son Espases

 

  Hospital Son Llàtzer

 

  Hospital de Manacor

 

  Hospital d'Inca

 

IIR R1

 

  Itinerari de rotació

 

 

PROCEDIMENT PER A LA INCORPORACIÓ DE RESIDENTES A LA UDMAFiC

Després d'incorporar-se a la UDMFiC, cada resident tria —segons l'ordre de puntuació obtengut en l'examen de MIR/IIR— el centre de salut on es  formarà, durant quatre anys en el cas dels MIR i dos anys en el cas dels IIR. 

Documentació que han d’aportar els nous residents:

 

 

2 fotos mida carnet 

 

 

2 fotocòpies per ambdues cares del DNI o NIE. En cas de residents EXTRACOMUNITARIS, si el permís caduca pròximament també és necessari presentar dues còpies de la sol·licitud de renovació.

 

 

2 fotocòpies COMPULSADES del Títol/Homologació. Es poden compulsar presentant l'original i les fotocòpies al Registre de la GAP (C/ Escola Graduada, 3 planta baixa. 07002 Palma) 

 

 

2 fotocòpies del número d'afiliació a la Seguretat Social (que no és el mateix que la Tarjeta Sanitaria). S'ha de sol·licitar a la Tresoreria General de la Seguretat Social. La sol·licitud pot ser en línia mitjançant certificat electrònic o clau PIN. Per a la nova assignació del NASS aquí a l'apartat Afiliació i Inscripció, també és possible descarregar el document si el número ja el tenim assignat a través del mateix enllaç, a l'apartat Informes i certificats --> Consulta el Número de la Seguretat Social. 

 

 

2 fotocòpies del número de col·legiat: Balears (visita la web www.comib.com per a medicina, www.infermeriabalear.com per a infermeria).

 

 

½ original del RESGUARD D'ADJUDICACIÓ DE PLAÇA signat i 1 fotocòpia de la meitat signada.

 

 

2 fotocòpies de les dades bancàries (llibreta o certificat de titularitat) on es vol cobrar la nòmina amb la indicació de l'IBAN.

 

 

Certificat negatiu de delictes de naturalesa sexual al registre central del Ministeri de Justícia, es pot descarregar informe aquí mitjançant certificat electrònic o clau PIN.

 

 

A part de la documentació que a continuació es detalla que és comuna per a tots els residents, els residents EXTRACOMUNITARIS han de parlar amb el Departament de Personal de la GAP per saber la documentació i els tràmits específics que tenen que seguir per la seva condició d'extracomunitaris. Telf. 971 175 880 o 971 175 890 extensió 76449 Tota la documentació ha de lliurar-se a les administratives de la Unitat Docent: Marta Fernández Quetglas, Marga Jordá Cabanellas o Encarna Tárraga López.

   

 

Aquesta llista inclou tant la documentació que s’ha d'entregar al Departament d’Atenció al Professional de la Gerència d’Atenció Primària per formalitzar el contracte com la que s’ha d'entregar a la Unitat Docent Multiprofessional d’Atenció Familiar i Comunitària, per arxivar-la a l’expedient.

Tota la documentació s’ha d’entregar a les secretàries de la Unitat Docent. Els documents específics dels residents extracomunitaris (NIE, permís de residència, permís de treball per compte d’altri) s’han d’entregar al Departament de Recursos Humans, a més d’una còpia per a la Unitat Docent, per arxivar-la a l’expedient.

Juntament amb les fotocòpies del NIE, els residents a qui aviat venci el permís d’estada també han d’entregar 2 fotocòpies de la sol·licitud de pròrroga del permís.

A més, els residents extracomunitaris han de consultar al Departament de Recursos Humans de la Gerència d’Atenció Primària quina documentació han d’aportar i quins tràmits específics han de seguir atesa la condició d’extracomunitaris. Tel. 971 17 58 80/90 (ext. 76449)

Abans de formalitzar el contracte, cada resident s’ha de sotmetre a un examen mèdic per comprovar que no pateix cap malaltia ni està afectat per cap limitació —física o psíquica— que sigui incompatible amb les activitats professionals que exigeix el programa formatiu corresponent. El contracte quedarà sense efecte si, una vegada complit el procediment previst en la convocatòria per la qual el resident hagi obtengut la plaça, es resol que no ha superat aquest examen mèdic (art. 2.4 del Reial decret 1146/2006).

El Servei de Prevenció de Riscos Laborals s’encarrega de les revisions de salut laboral, de la prevenció de riscos laborals (embaràs, lactància...), dels exàmens de salut per incorporar-se a la residència, del seguiment de les punxades accidentals, de l’adequació de l’activitat per risc en l’embaràs, etc. Les responsables són les doctores Manuela Besalduch i Catalina Verger, ubicades a l'Hospital Universitari Son Espases.

Agenda AP Mallorca

Març 2024
L M X J V S D
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31