Les subcomissions del Programa Pacient Actiu de cada hospital de Mallorca: Hospital Universitari Són Espases, Hospital Són Llàtzer, Hospital de Manacor i Hospital Comarcal d'Inca, tenen com a objectiu principal dur a terme accions per a la correcta implementació del Programa en l'àmbit dels hospitals públics de l'illa de Mallorca.

 Funcions
 • Donar visibilitat al Programa mitjançant activitats de difusió dins els hospitals: sessions de presentació, sessions d’actualització, distribució de fulletons i pòsters, xarxes socials, etc.
 • Facilitar la implementació del Programa Pacient Actiu en els hospitals: captació de pacients actius amb perfil de formadors i amb perfil de beneficiar-se de l’ajuda entre iguals (és a dir, que siguin candidats a assistir als tallers entre iguals), organitzar i supervisar tallers entre iguals, etc.
 • Assessorar als professionals que fan feina a l’hospital (incloem aquí sobre tot els que treballen a consultes, ja que tenen moltes possibilitats per captar nous pacients tant per ser formadors com per assistir a tallers entre iguals) per a una bona implementació del Programa Pacient Actiu de manera presencial/en línia i/o per correu electrònic. 
 • Dur el registre dels i les pacients i persones cuidadores candidats a formadors de cada hospital i comunicar-ho a l’equip coordinador de Programa, per tal que se’ls pugui convidar en temps suficient al curs de formació corresponent. 
 • Participar en la formació de nous pacients actius formadors i formadores i persones cuidadores en concordança amb el Programa Pacient Actiu de les Illes Balears i la metodologia de PiEpS emprada per la Gerència d’Atenció Primària. 
 • Assessorar/col·laborar amb els professionals de l’hospital implicats en el Programa (tant si formen part de la subcomissió com si només estan implicats per a un taller entre iguals) per tal que puguin realitzar els qüestionaris previs als tallers entre iguals. 
 • Acudir (el/la professional referent de la subcomissió) a les reunions que convoqui la Comissió Tècnica Autonòmica del Programa i formar part d'aquesta. 
 • Crear aliances amb les associacions de pacients, entitats ciutadanes, plataformes de barri, societats científiques i altres, per tal que el Programa doni l’atenció en consonància a les demandes de la població i sigui conegut i reconegut pel conjunt de la ciutadania i la xarxa associativa. 
 • Col·laborar (el/la professional referent de la subcomissió) en la Jornada anual del Programa Pacient Actiu.
Funcionament

 

 • Es faran un mínim de dues reunions ordinàries l’any, per a les quals s’ha d’establir un ordre del dia consensuat pels membres de la subcomissió. Un pic realitzada cada una d’elles, se n’ha d’estendre l’acta corresponent.  
 • Hi haurà una comunicació bidireccional entre l’equip coordinador i les subcomissions hospitalàries de manera que es pugui donar resposta a les diferents demandes/peticions dels hospitals (sessions de presentació, tallers entre iguals, reunions d’actualització del programa, etc.). 

 

 Composició
 

Estarà constituïda per un mínim de 4 membres i un màxim que cada hospital decidirà sobre la base de les seves característiques, dels quals un/a serà el referent d'aquesta subcomissió i qui establirà contacte amb l'equip coordinador del Programa. 

A la subcomissió hi haurà també un membre de l’equip directiu de l’hospital. 

 

 Requisits per a formar part

 

 • Es valoraran els següents requisits en la mesura que sigui possible:
 • Ser profesional de l’hospital (medicina, infermeria, fisioteràpia, treball social, logopèdia, TCAE etc.)
 • Estar motivat/da en iniciatives d’apoderament de pacients, promoció i educació per a la salut.
 • Comprometre’s a fer o haver fet la formació bàsica dirigida als professionals referents del programa i, a més, algun dels membres de la subcomissió ha de fer la formació extensa per a estar capacitat/da per a dur a terme els cursos de pacients actius/ves.

 

 Constitució
 

La subcomissió quedarà constituïda la primera vegada (i renovada cada 2 anys) durant la setmana següent de finalització del període de presentació de persones candidates per a formar part.