L'EQUIP PROA GAPM (ÀREA) està format per: 

 • Maria Magdalena Parera Pascual. FAP sector Llevant 
 • Francesc Company Bezares. Farmacèutic Hospitalari  Hospital Son Llàtzer. 
 • Arantxa Ripol Revuelta. Metgessa SUAP S’Escorxador. 
 • Cecilia Calvo Pita. Farmacèutica Hospitalaria  Equip Tècnic d'Atenció a la Cronicitat i Coordinació Sociosanitària 
 • Estrella Rojo Molinero. Microbiòloga Hospital Universitari de Son Espases 
 • Eva Ginard Cortes. Enfermera d’atenció primaria, referent d’ulceres i ferides cròniques. 
 • Javier Arranz Izquierdo. Metge de família CS Escola Graduada 
 • Montse Llort Bove. Metgessa de Familia. Oficina de qualitat del Servei de Salut 
 • Joan F Cabrer Palomes. Metge de Familia CS S’Escorxador. 
 • Joana Carbonell Duran. Enfermera d’Atenció Primaria. CS D’Alcúdia. 
 • Nerea Gallego Mingo. Pediatra CS d’es Blanquer. 
 • Susana Munuera Arjona. Metgessa de Familia. Oficina de qualitat del Servei de Salut 
 • Alejandra Guiu. Metgessa d’atenció urgent Hospital Universitari de Son Espases 
 • Maria José González-Bals. Directora mèdica GAPM 
 • Aina Soler Mieras. Metgessa, Farmacòloga clínica, tècnica de salut GAPM 
 • Marina Fages Perez. FAp Sector Tramuntana. 

 

FUNCIONS DELS MEMBRES DE L'EQUIP PROA D'AP 

Corresponen al cordinador les següents funcions: 

 • Presidir les reunions del grup de treball
 • Elaborar, amb la secretaria, l'ordre del dia i les actes de les reunions corresponents
 • Redactar i signar, amb el Secretari, la memòria anual del grup de treball 
 • Velar per la consecució dels objectius assignats 
 • Realizar qualsevol altra funció que sigui inherent a la condició de cordinador del grup de treball entre les que s'inclouen les següents: Exercir la representació del grup de treball, acordar la convocatòria de les sessions ordinàries i extraordinàries i presidir les sessions 

 

Corresponen a la secretaria les següents funcions: 

 • Convocar les reunions per ordre del president i les citacions corresponents  
 • Redactar les actes de les reunions 
 • Expedir els certificats, i redactar els dictàmens i acords adoptats 
 • Redactar i signar, amb el president, la memòria anual 
 • Presidir les sessions en absència del president 
 • Donar suport tècnic al president i vocals a les tasques pròpies del grup de treball 

 

Corresponen als vocals les següents funcions: 

 • Assistir a les reunions a les quals hagin estat convocats
 • Avaluar la documentació que rebin i discutir-la dins del grup de treball
 • Dur a terme les funcions que els encomani el president
 • Realitzar qualsevol altra funció que sigui inherent a la condició de vocal, entre les quals s'inclouen les següents:
 • Participar en la redacció i revisió dels documents elaborats al si de l'equip PROA per a la consecució dels objectius marcats.
 • Participar a l'organització de les activitats formatives en línia dels objectius de l'equip PROA de la GAPM.
 • Donar suport i coordinar les tasques assignades als referents Proa dels CS de la GAPM
 • Elaborar i/o revisar els protocols que se'ls assignin, dins del termini i la forma establerts pel grup de treball.  

 

FUNCIONAMENT DE L'EQUIP PROA 

L'Equip PROA GAPM, s'organitzarà en grups de treball per a cada una de les tasques i tindrà el suport necessari del gabinet tècnic d'atenció primària per desenvoluparles: 

 • Es realitzaran un mínim de quatre reunions ordinàries a l'any (una a cada trimestre), per a les quals cal establir un ordre del dia consensuat
 • La convocatòria es realitzarà per part de la Gerència dAtenció Primària i es farà arribar als membres amb un mínim de 15 dies d'antelació
 • El nombre de convocatòries extraordinàries dependrà de les tasques encomanades al grup de treball per part de la Gerència, però no excedirà les 4 a l'any
 • Cal estendre acta de totes les reunions
 • Es redactarà una memòria de les activitats realitzades