Equip de treball dimplementació del Programa Pacient Actiu en Atenció Primària                                                       

L’Equip d’Implementació del Programa Pacient Actiu de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca té com a objectiu principal dur a terme accions per a la correcta implantació i desenvolupament del Programa en el marc de l'Atenció Primària. 

  

 Funcions 

  

 • Donar visibilitat al Programa mitjançant activitats de difusió dins dels CS: sessions de presentació, sessions d'actualització, etc. 
 • Facilitar l'execució del Programa Pacient Actiu en els CS: captació de pacients actius/ves i persones cuidadores amb perfil de formadors/es, organitzar i supervisar tallers entre iguals, etc. 
 • Assessorar als i a les professionals d'Atenció Primària per a una bona execució del Programa Pacient Actiu de manera presencial/en línia/per correu electrònic. 
 • Revisar i avaluar les activitats del Programa en els CS amb les persones que són referents en cada CS. 
 • Proposar sistemes de registre en e-siap que facilitin l'execució del Programa i la seva avaluació. 
 • Participar en la formació dels i de les professionals que siguin referents del Programa. 
 • Dur el registre dels i les pacients candidats a formadors del seu sector i comunicar-ho a l’equip coordinador. 
 • Participar en la formació de nous pacients actius/ves formadors i formadores i persones cuidadores actives formadores en concordança amb el Programa Pacient Actiu de les Illes Balears i la metodologia de PiEpS emprada per la Gerència d’Atenció Primària. 
 • Crear aliances amb les associacions de pacients, entitats ciutadanes, plataformes de barri, societats científiques i altres, per tal que el Programa doni l’atenció en consonància a les demandes de la població i sigui conegut i reconegut pel conjunt de la ciutadania i la xarxa associativa. 

 

  

 Funcionament 

  

 • Es faran un mínim de tres reunions ordinàries l’any, per a les quals s’ha d’establir un ordre del dia consensuat pels membres del grup. Se n’ha d’estendre l’acta corresponent. 
 • Es realitzarà un avaluació anual del procés. 
 • Hi haurà una comunicació bidireccional entre l’equip coordinador i l’equip d’implementació de manera que es pugui donar resposta a les diferents demandes/peticions dels centres (sessions de presentació, tallers entre iguals, etc.). 
 • Els requisits per a formar part del grup, que es valoraran són els següents: 
 • Ser professional de la salut de la Gerència d’Atenció Primàri de Mallorca 
 • Tenir formació específica en metodologia d’educació per a la salut. 
 • Demostrar experiència com a referent del Programa dins l’equip d’atenció primària i també com a participant en iniciatives relacionades. 

  

 Composició  

  

Estarà compost pels següents membres: 

 

 • Representant de l’Equip Directiu de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. 
 • Equip coordinador del Programa Pacient Actiu de la Gerència d’Atenció Primària de Mallorca. 
 • Mínim 6 referents del Programa, a ser possible 2 o més per a cada sector. 
 • Mínim 2 membres de la Comissió Tècnica de Persones Formadores i Assessores de Promoció i Educació per a la Salut i Activitats Comunitàries. 

  

 Constitución 

  

L'equip quedarà constituït la primera vegada (i renovat cada 2 anys) durant la setmana següent de finalització del període de presentació de persones candidates per a formar part. 
 
Es realitzarà una reunió/formació de constitució del grup amb tots els membres. 
 
Reorganització de l'equip a partir d'agost 2022: 7 membres sector Ponent, 7 membres sector Migjorn, 5 membres sector Tramuntana i 4 membres sector Llevant, a més de la subdirectora d'infermeria d'AP referent del programa i de l'equip coordinador. 

 

Membres   

 • Sector Ponent: 

                Aina Porcel Barea, Coordinadora Infermeria CS Tramuntana (Esporles) 

                Ana María Muñoz Oliver, Infermera gestora de casos, CS Son Cladera-Son Rutlan 

                Nuria Granado Morey, Infermera gestora de casos CS Tramuntana (Esporles)-Son Serra La Vileta 

                Patricia Font Fernández, Coordinadora Infermeria CS Andratx 

                Ana Mª Sánchez Barril, Infermera CS Palmanova 

                Antònia Maria Gutiérrez Moyà, Infermera CS Son Serra La Vileta 

                Margarita Arbós Carbonell, Infermera CS Camp Redó 

 

 • Sector Migjorn: 

                Apol.lònia Esteva Arrom, Infermera Gabinet Tècnic Atenció Primària        Mallorca 

                Lucia Gabriela Gallardo Prado, Infermera CS Son Gotleu  

                Estefanía Seco Talledo, Infermera CS Trencadors 

                Cristina Elías Ferrer, Infermera CS Rafal Nou 

                Maria Belén Cacereño Jiménez, Metgessa CS Emili Darder 

                Maria del Mar Cruz Gutiérrez, Infermera CS Escola Graduada 

                Pere Monserrat Salas, Infermer CS Escola Graduada 

 

 •    Sector Tramuntana: 

                Joana Maria Cloquell Pomar, Coordinadora Infermeria CS Pollença 

                Maria Pastora Encalada Cuevas, Metgessa CS Alcudia 

                Francisca Maria Comas Bestard, Infermera CS Binissalem  

                Carlos Reina Mahugo, Infermer UBS Port d’Alcudia 

                Isabel Maria Pinya Ferrer, TCAE CS Sineu 

 

 • Sector Llevant: 

                María Cañizal Casuso, Metgessa CS Manacor 

             Ángel Gallego Cerdà, Infermer CS Vilafranca  

             Marina Alomar Cano, Infermera CS Manacor 

             Angela María Ramírez Cañellas, TCAE CS Santany