Accés als serveis sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Conveni especial d'assistència sanitària

El Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, estableix els requisits bàsics del Conveni especial de prestació d'assistència sanitària a persones que no tinguin la condició d'assegurades ni de beneficiaris del Sistema Nacional de Salut.

En virtut d’ aquets Reial decret 576/2013, el Servei de Salut de les Illes Balears desenvolupa un procediment per la subscripció d'un conveni especial per la prestació d'assistència sanitària a l'àmbit de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

Podran formalitzar el conveni especial totes les persones que desitgin rebre assistència sanitària i no tinguin la condició d'assegurades ni beneficiàries del Sistema Nacional de Salut, a l’àmbit de la Comunitat de les Illes Balears. Hauran de complir com a requisits estar empadronades en algun municipi de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i tenir una antiguitat d'empadronament a qualsevol municipi espanyol, durant un període continuat mínim d’ un any immediatament anterior a la data de sol·licitud.

 

El Conveni especial permet accedir, mitjançant el pagament de la contraprestació econòmica a les prestacions de la cartera comú bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut, amb les mateixes garanties d’ extensió, continuïtat assistencial i cobertura de la que gaudeixen les persones que ostenten la condició d’ assegurades o beneficiaries del Sistema Nacional de Salut.

 

Inclou la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut. No inclou la cartera comuna complementària (prestacions farmacèutiques, ortoprotètiques ni productes dietètics prescrits de manera ambulatòria).

 
 • Requisits
  1. Persones que resideixin a les Illes Balears i no tenguin reconegut el dret a l’assistència sanitària del Sistema Nacional de Salut.
  2. Cada membre d’una mateixa família ha de presentar una sol·licitud diferent.
  3. Per subscriure’s al conveni cal abonar la quantitat establida en la norma vigent (art. 6 del Reial decret 576/2013, de 26 de juliol):
   1. Si el subscriptor té menys de 65 anys: quota mensual de 60 €.
   2. Si el subscriptor té 65 anys o més: quota mensual de 157 €. La quota establida es revisarà depenent de l’evolució del cost de les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

  La quota establida es revisarà depenent de l’evolució del cost de les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.

   

 • Documentació que cal presentar
  1. Sol·licitud emplenada i signada pel sol·licitant, el model de la qual es pot descarregar des de l’apartat “Documents”.
  2. Original i fotocòpia d’un document en vigor que n’acrediti la identitat (DNI, NIE o passaport).
  3. Si s’actua per mitjà d’un representant, cal aportar també aquesta altra documentació:
   1. Original i fotocòpia del document que acredita la condició de representant.
   2. Original i fotocòpia del document d’identitat del representant.
   3. Si s’actua en nom d’un menor d’edat: llibre de família.
  4. Certificat d’empadronament en el municipi balear de residència del sol·licitant, en el qual ha de constar l’antiguitat de l’empadronament. Si aquesta és inferior a un any, cal presentar un certificat d’haver estat empadronat a qualsevol municipi espanyol durant un període continuat mínim d’un any immediatament anterior a la data de la sol·licitud. 
 • Presentació de sol·licituds

  La sol·licitud es pot obtenir:

  Secció de Facturació i Ingressos del Servei de Salut

  C/ de la Reina Esclarmunda, 9 - 07003 Palma

  Tel.  971 17 59 52 / 971 170 068

  Adreça electrònica: conveniespecial@ibsalut.es

  Podeu presentar les sol·licituds i la documentació requerida a qualsevol dels registres de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, de l’Administració General de l’Estat, d’altres comunitats autònomes i dels ajuntaments de les Illes Balears.

   

 • Tramitació

  En el termini d’un mes des de la data de recepció de la sol·licitud el director general del Servei de Salut dictarà la resolució per la qual s’estimarà o es desestimarà la subscripció del conveni especial d’assistència. 

  Per formalitzar el conveni, l’interessat disposarà d’un termini de tres mesos comptadors a partir de l’endemà de la recepció de la notificació de la resolució per posar-se en contacte amb la Secció de Facturació i Ingressos del Servei de Salut telefonant al 971 170 068. Una vegada citat, l’interessat signarà el conveni en dos exemplars. 

  El fet de subscriure el conveni no suposa l’expedició de la targeta sanitària individual. 

  A l’efecte d’identificar l’interessat i gestionar les seves dades clíniques, li assignaran un codi d’identificació personal, únic i comú per a tots els serveis de salut del Sistema Nacional de Salut. 

  S’imprimirà el document per a l’assistència sanitària, en el qual figuraran les dades personals del subscriptor i els professionals i els centres assignats.

   

 • Òrgan responsable
 • Informació complementària
  • Per accedir a les prestacions i als serveis sanitaris del Servei de Salut, l’interessat ha de presentar el document facilitat juntament amb el seu document d’identitat quan li ho requereixin.
  • Quan el subscriptor del conveni es desplaci temporalment a altres comunitats autònomes tendrà dret a rebre-hi les prestacions de la cartera comuna bàsica de serveis assistencials del Sistema Nacional de Salut.
  • Sempre que l’interessat canviï de domicili o de telèfon o variïn altres dades consignades és necessari que ho comuniqui en persona i presencialment al centre de salut assignat.
  • Les dades personals consignades per subscriure el conveni seran incorporades i tractades en els fitxers del Sistema d’Informació Poblacional i de Gestió de la Targeta Sanitària, inscrits en el Registre de Dades Personals de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, les quals no es poden cedir excepte en els casos prevists per la llei.
  • La validesa del conveni és indefinida mentre no s’extingeixi. Les causes d’extinció són les establides en l’article 7.1 del Reial decret 576/2013.

  El contengut de la informació oferta té caràcter orientatiu i no vinculant. Per ampliar-la podeu adreçar-vos per correu electrònic a patricia.riutort@ibsalut.es.

 • Conveni
 • Normativa
  • Llei 16/2003, de 28 de maig, de cohesió i qualitat del Sistema Nacional de Salut, en els termes introduïts pel Reial decret llei 16/2012, de 20 d’abril, de mesures urgents per garantir la sostenibilitat del Sistema Nacional de Salut i millorar la qualitat i seguretat de les seves prestacions.
  • Reial decret 1192/2012, de 3 d’agost, pel qual es regula la condició d’assegurat i de beneficiari a efectes de l’assistència sanitària a Espanya, amb càrrec de fons públics, a través del Sistema Nacional de Salut.
  • Reial decret 576/2013, de 26 de juliol, pel qual s’estableixen els requisits bàsics del conveni especial de prestació d’assistència sanitària a persones que no tinguin la condició d’assegurades ni de beneficiàries del Sistema Nacional de Salut i es modifica el Reial decret 1192/2012.
  • Llei 5/2003, de 4 d’abril, de salut de les Illes Balears.
  • Decret 39/2006, de 21 d’abril, pel qual s'aproven els Estatuts de l’ens públic Servei de Salut de les Illes Balears.
  • Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.
  • Llei 3/2003, de 26 de març, de règim jurídic de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.

   

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.