Servei de Farmàcia

El Servei de Farmàcia està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Subdirecció de Farmàcia. Aquest és un servei central, amb funcions de gestió de la prestació farmacèutica ambulatòria en l'àmbit de la comunitat autònoma.

Cap del Servei

Maria Zaforteza Descallar

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175945

Objectius
 1. Objectiu principal: coordinar els procediments que s'estableixin per a l'avaluació, la inspecció i el control de la prestació farmacèutica del sistema nacional de salut a la comunitat autònoma.
 2. Objectius secundaris: coordinar i assegurar que l'execució de la política de les prestacions farmacèutiques s'efectuï d'acord amb la normativa vigent, promovent l’ús racional dels medicaments; assessorar tècnicament en qüestions relacionades amb la prestació farmacèutica i participar en la implantació de noves tecnologies que permetin millorar la gestió de la prestació farmacèutica, la seguretat i la qualitat de les indicacions del medicaments, atenent les tasques de vigilància i informació dels medicaments.
Funcions
 1. Dur a terme la gestió i control de la prestació farmacèutica de la comunitat autònoma.
 2. Dur a terme la validació de la factura farmacèutica emesa mensualment pel Col·legi Oficial de Farmacèutics de les Illes Balears.
 3. Visat de receptes: validació de la prescripció, prèvia a la dispensació, d'aquells medicaments i productes sanitaris que determina el Ministeri de Sanitat.
 4. Recepta Electrònica: manteniment i desenvolupament evolutiu del sistema de prescripció i dispensació de medicaments i productes sanitaris a l'àmbit ambulatori.
 5. Definir i gestionar el manteniment del catàleg corporatiu de medicaments, aliments dietètics per a usos mèdics especials i productes sanitaris.
 6. Participar en la difusió d'informació farmacoterapèutica dirigida als professionals sanitaris del Servei de Salut a través de butlletins, notes internes i sistemes de suport a la prescripció.
 7. Sistema d'informació de farmàcia: explotació de dades relacionades amb la despesa i col·laboració amb el sistema corporatiu d’explotació de dades de prescripció i dispensació farmacèutica.
 8. Participar en la definició i implantació d’indicadors de qualitat de la prescripció farmacèutica.
 9. Assumir la secretaria de la Comissió Farmacoterapéutica del Servei de Salut de les Illes Balears (CFIB).
 10. Participar en grups de treball del Ministeri de Sanitat amb altres comunitats autònomes en temes relacionats amb la prestació farmacèutica i els sistemes d'informació en l'àmbit del Sistema Nacional de Salut.
 11. Gestionar el copagament farmacèutic i el reintegrament de despeses de farmàcia.
 Normativa
 • Reial decret legislatiu 1/2015, de 24 de juliol, pel qual s'aprova el text refós de la Llei de garanties i ús racional dels medicaments i productes sanitaris
 • Reial decret 1718/2010, de 17 de desembre, sobre recepta mèdica i ordres de dispensació
 • Reial decret 618/2007, d'11 de maig, pel qual es regula el procediment per a l'establiment, mitjançant visat, de reserves singulars a les condicions de prescripció i dispensació dels medicaments
 • Reial decret 1030/2006, de 15 de setembre, pel qual s'estableix la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut i el procediment per a la seva actualització