Direcció d'Assistència Sanitària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Direcció d'Assistència Sanitària

La Direcció d‘Assistència Sanitària està sota la dependència de la Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears.

Responsable

Raúl Lara Hernández

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003  Palma

Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.
Tel. 971 17 56 00

Subdireccions
Serveis

Òrgans de Coordinació

De la Direcció d’Assistència Sanitària, en depenen els següents òrgans de coordinació:

Coordinacions autonòmiques sanitàries

Comissions i comitès

 

Funcions

a) Dirigir, coordinar i avaluar l'activitat assistencial dels centres propis, concertats o altres modalitats de gestió, monitorant l'activitat i la qualitat de l'atenció de tots els nivells assistencials, l'atenció de les emergències, l'atenció mental i les prestacions farmacèutiques i complementàries, amb la finalitat de garantir la qualitat assistencial del Servei de Salut.

b) Impulsar activitats que millorin els resultats respecte de la salut, la satisfacció dels usuaris, l'eficiència clínica, l'ús de les tecnologies i la utilització correcta dels recursos humans.

c) Participar en l'elaboració dels pressuposts anuals per als diferents nivells assistencials de les seves àrees de competència.

d) Impulsar la pràctica basada en l'evidència científica i les actuacions encaminades a reduir la variabilitat en la pràctica clínica.

e) Impulsar la qualitat assistencial i de prescripció eficient en tots els nivells assistencials.

f) Impulsar les anàlisis i les avaluacions pertinents que aportin coneixement sobre l'estat de salut i les necessitats en matèria sanitària de la població de les Illes Balears, tenint-ne presents la diversitat, la dispersió geogràfica i les possibilitats de desplaçament.

g) Impulsar mesures de coordinació entre els diferents nivells assistencials que millorin l'eficàcia i l'eficiència de l'atenció sanitària.

h) Preparar els continguts sanitaris dels contractes de gestió de cada gerència territorial i fer-ne posteriorment el seguiment i l'avaluació en l'àmbit de la gestió clínica.

i) Promoure el desenvolupament professional, la formació continuada, la docència i la recerca en l'àmbit de l'atenció hospitalària amb la finalitat d'assegurar la qualitat i la seguretat assistencials i contribuir amb això a l'eficiència i a la sostenibilitat del sistema sanitari.

j) Proposar les inversions sanitàries i la dotació dels recursos humans necessaris per aconseguir una assistència correcta.

k) Elaborar una proposta anual que reculli totes les necessitats de contractació de béns i serveis que afectin la Direcció d'Assistència Sanitària i les subdireccions que en depenen.

l) Participar en l'elaboració dels plecs de prescripcions tècniques dels contractes administratius que afectin el seu àmbit funcional i en el seguiment i l'avaluació d'aquests contractes.

m) Avaluar tots els contractes i convenis amb empreses que mantenen acords de prestació de serveis amb el Servei de Salut i fer-ne el seguiment.

n) Coordinar i supervisar el Departament d'Inspecció Mèdica.

o) Administrar i gestionar la targeta sanitària individual.

p) Dirigir, coordinar, supervisar i avaluar els serveis farmacèutics, promoure l'ús racional dels medicaments i la utilització dels sistemes electrònics de prescripció de receptes a tots els nivells assistencials, de manera que permeti millorar la gestió, la seguretat i la qualitat de les indicacions, i atendre les tasques de vigilància i informació dels medicaments i de farmacovigilància.

q) Gestionar les prestacions que integren la cartera de serveis del Sistema Nacional de Salut en l'àmbit de les Illes Balears.

r) Avaluar la cartera de serveis i les prestacions d'acord amb l'evidència científica disponible en termes de seguretat dels pacients, resultats quant a la salut, variabilitat en l'aplicació i impacte pressupostari.

s) Avaluar la inclusió o l'exclusió de prestacions en l'àmbit del Servei de Salut.

t) Impulsar el desenvolupament d'anàlisis d'avaluació econòmica i impacte pressupostari de les diferents prestacions del Servei de Salut.

u) Analitzar les peticions de nous serveis o noves prestacions, formular o redirigir les propostes i avaluar i proposar la cobertura o la reordenació dels recursos assistencials.

v) Avaluar i fer el seguiment dels resultats relatius a la salut, la qualitat i la seguretat clíniques i la prestació dels serveis oferts en la cartera, i reordenar els recursos o serveis quan es consideri necessari.

w) Dirigir i coordinar les subdireccions que té a càrrec seu.

x) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li siguin delegades expressament.