Protecció de dades personals

El Servei de Salut de les Illes Balears compleix l'article 30 del Reglament general de protecció de dades (RGPD) i l'article 31 de la Llei orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD) publicant el «Registre d'activitats de tractament (RAT) dels òrgans del Servei de Salut de les Illes Balears».