Servei del Sistema de Gestió SAP-HCMPSE

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei del sistema de gestió SAP-HCMPSe

El Servei del sistema de gestió SAP-HCMPSe (Human Capital Management Public Sector) del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal.

Cap de Servei

Gabriel Gala del Río 

Ubicació i contacte

Servei del sistema de gestió SAP-HCMPSe
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ del Gremi Sabaters, 21 - Polígon de Son Castelló  - 07009  Palma
Tel. 971 70 44 22

Objectius principals
 1. Suport a totes les gerències de l'IB-SALUT per a la gestió dels seus recursos humans, incloent com a objectiu prioritari l'abonament mensual de la nòmina
 2. Garantia del compliment de la normativa de Protecció de Dades quant a accés restringit d'informació, tant a nivell usuari de Recursos Humans com dels propis empleats del Servei de Salut
 3. Manteniment documental de tot el projecte, per a facilitar incorporació de nous usuaris de Recursos Humans i disposar d'una base de coneixement completa i actualitzada
 4. Realització, en el marc dels plans de formació contínua de l'IB-SALUT, de formacions generals i específiques referides a l'ús de l'aplicatiu SAP HCMPSe
 5. Notificació a usuaris del sistema de tots els canvis implementats en el sistema, de manera constant, contínua, clara i detallada.
Objectius secundaris
 1. Propostes de millores i implementacions tècniques per a l'optimització del sistema SAP HCMPSe i per al compliment de les finalitats de qualsevol servei dels Serveis Centrals del IBSalut en relació a processos administratius i actuacions derivats del compliment dels seus objectius i funcions.
Funcions
 1. Coordinació, assessorament i suport (aclariments, resolució de problemes tècnics, elaboració de manuals, etc) a usuaris dels serveis de Recursos Humans, Personal, Borsa Única, Carrera professional, Oposicions, Gestió Disciplinària, Comptabilitat, Control de Gestió, Formació i qualsevol altre servei que tingui relació amb el sistema SAP HCMPSe, dels Serveis Centrals de l'IB-SALUT i de qualsevol gerència o hospital del Servei de Salut, per al compliment de les funcions a cadascun d'aquests encomanades
 2. Implementació en sistema d'adaptacions normatives i canvis legislatius (lleis de pressupostos, retribucions, cotització i tributació, acció social, etc)
 3. Manteniment tècnic i desenvolupament del mòdul de processos selectius de personal temporal (Borsa Única) i de personal fix (Oposicions i Concursos)
 4. Manteniment tècnic i desenvolupament del portal per a participació en processos de Carrera Professional
 5. Integració amb altres sistemes (gestors de torns, gestors d'identitats, abonament de taxes de processos selectius, Seguretat Social, Hisenda, etc)
 6. Manteniment tècnic i desenvolupament del portal del personal
 7. Qualsevol altra funció que li encomani la Direcció de Recursos Humans i Relacions Laborals dels Serveis Centrals de l'IB-SALUT.