Subdirecció de Gestió de Personal

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Gestió de Personal

La Subdirecció de Gestió de Personal del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció de Recursos Humans.

Responsable

 Juan José Terrassa Crespí

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2on pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

a) Gestionar la seguretat i la salut del personal del Servei de Salut i coordinar la prevenció de riscs laborals.

b) Gestionar la planificació de les plantilles.

c) Gestionar i tramitar els processos de selecció i provisió de places del personal estatutari.

d) Gestionar la carrera professional i els procediments d'avaluació del compliment laboral.

e) Gestionar i tramitar, en general, els expedients, els procediments i les propostes en matèria de personal.

f) Acomplir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Recursos Humans i les que li siguin delegades expressament.