Servei de Relacions Laborals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Relacions Laborals

El Servei de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal.

La funció més rellevant d'aquest servei és coordinar les relacions entre el Servei de Salut i les organitzacions sindicals més representatives a l’àmbit sanitari autonòmic i amb els òrgans de representació i negociació prevists a la normativa vigent.

Cap del Servei

Irene Ruiz Aguiló

Ubicació i contacte

Servei de Relacions Laborals
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003 Palma
Tel. 971 17 55 93

Objectius

Objectiu principal: vetllar per una correcta coordinació de les relacions entre les organitzacions sindicals  i el Servei de Salut de les Illes Balears i agilitzar-ne les negociacions en l’àmbit dels recursos humans del personal estatutari.

Objectius específics: 

 1. Dur a terme una correcta coordinació de les relacions entre l’administració i les organitzacions sindicals.
 2. Assegurar el bon funcionament de les negociacions i les reunions amb les organitzacions sindicals, donant impuls i el suport necessari als òrgans i meses de negociació i representació existents.
 3. Dur a terme les actuacions necessàries per la realització de les eleccions sindicals.
 4. Aconseguir una adequada gestió del crèdit horari sindical.
 5. Vetllar per que es duguin a terme les actuacions necessàries que es deriven de les convocatòries de vaga.
 6. Prestar el suport necessari a les organitzacions sindicals en els assumptes del seu interès (assumint la resolució de peticions diverses, la resolució de recursos, l’enviament de documentació o informació requerida, etc.).
Funcions
 1. Assumir diverses funcions relatives a la relació amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació i negociació.
 2. Coordinar les negociacions entre el Servei de Salut i les organitzacions sindicals representades a la Mesa Sectorial de Sanitat.
 3. Coordinar i facilitar la organització de les eleccions als òrgans de representació dels treballadors i la consegüent configuració de les juntes de personal i comitès d’empresa resultants, així com de la Mesa Sectorial de Sanitat, entre d’altres.
 4. Assumir i gestionar el control del crèdit horari sindical i dels alliberaments sindicals.
 5. Coordinar i gestionar les actuacions necessàries derivades de les convocatòries de vaga.
 6. Assumir la redacció i preparació d’acords i pactes sindicals, així com d’altres normes que afecten als treballadors i preparar documents administratius diversos.
 7. Assumir qualsevol altre assumpte relatiu a les relacions laborals que li sigui encomanades.
 
Normativa
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
 • Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.
 • Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Pacte pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Tècnica i d’Estudis de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.