Servei d'Elaboració i Coordinació Normativa en matèria de Recursos Humans

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei d'Elaboració i Coordinació Normativa en matèria de Recursos Humans

El Servei d'Elaboració i Coordinació Normativa en matèria de Recursos Humans del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal. La funció més rellevant d'aquesta àrea és la de tramitar i elaborar els projectes normatius que afectin al personal estatutari del Servei de Salud, prestar assessorament jurídic en qüestions de personal i coordinar i controlar els expedients disciplinaris de personal.

Cap del Servei

Cecilio García Diéguez

 Ubicació i contacte

Servei d'Elaboració i Coordinació Normativa en matèria de Recursos Humans
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175602

 Objectius
 1. Objectiu principal: aplicar el marc legal vigent en matèria lingüística en el Servei de Salut de les Illes Balears.
 2. Objectius secundaris: 
  1. Garantir l’exercici dels drets lingüístics dels ciutadans de les Illes Balears en la sanitat pública.
  2. Tramitar les reclamacions dels ciutadans en el cas de vulneració dels drets lingüístics en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears.
  3. Assegurar la qualitat lingüística i d'estil dels texts redactats per les unitats administratives dels Serveis Centrals.
Funcions
 1. Elaborar els esborranys de projectes normatius que li encomanin els òrgans de direcció del Servei de Salut i tramitar-los d’acord amb el procediment previst en la Llei del govern de les Illes Balears.
 2. Coordinar totes les iniciatives normatives en matèria de personal que provenguin dels diferents òrgans centrals i perifèrics del Servei de Salut.
 3. Impulsar la preparació de compilacions sistematitzades de les disposicions normatives en matèria de recursos humans que afectin el Servei de Salut i proposar la redacció o la reforma dels textos normatius que es considerin oportunes.
 4. Prestar assessorament jurídic i donar suport tècnic, jurídic i administratiu a les unitats i als òrgans de la Conselleria de Salut.
 5. Dur a terme les tasques de caràcter jurídic en matèria de personal que li encomanin els òrgans directius del Servei de Salut de les Illes Balears.
 
Enllaços externs d'interès