Administració de Personal

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Administració de Personal dels Serveis Corporatius

La Unitat d'Administració de Personal dels Serveis Corporatius del Servei de Salut depèn de la Direcció de Recursos Humans.

Responsable 

María del Pilar Ramos Blanco

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971175600

Objectius

Objectiu principal:

Gestionar els recursos humans dels Serveis Centrals del Servei de Salut amb la màxima qualitat, eficiència, eficàcia i economia.

Objectius secundaris
  • Tramitar els expedients del personal estatutari, funcionari i laboral dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
  • Tramitar les nòmines mensuals del personal estatutari, funcionari i laboral dels Serveis Centrals del Servei de Salut.
  • Informar al personal de la normativa vigent en matèria de RRHH, dels permisos, llicències i vacances, dels serveis a la seva disposició, del pla d'igualtat, etc.

Funcions

  1. Gestionar els assumptes del personal estatutari, funcionari i laboral adscrit als Serveis Centrals del Servei de Salut i les relacions amb la conselleria competent en matèria de funció pública.
  2. Dur el control mensual de l’horari del personal dels Serveis Centrals del Servei de Salut i comunicar les incidències, i també supervisar i autoritzar els permisos, les llicències i les vacances.
  3. Tramitar els expedients de personal estatutari, funcionari i laboral: preses de possessió, concursos, triennis, llicències, permisos, altes i baixes.
  4. Elaborar i modificar el catàleg de llocs de feina de funcionaris i laborals.
  5. Gestionar el control mensual de les nòmines i la notificació de les incidències al Servei de Retribucions.
  6. Executar i fer el seguiment del Pla d’igualtat, acomplir les funcions de suport a la conselleria competent en matèria d’igualtat (responsable d’igualtat)
  7. Fer d’interlocutor en matèries transversals: prevenció dels riscs laborals, qualitat, gestió de l’arxiu central, estadística, queixes, suggeriments, igualtat, protecció de dades de caràcter personal, en matèria d’informació i transparència, i d’altres que estiguin previstes en la normativa.