Comissions i comitès autonòmics sanitaris

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comissió Autonòmica de Fisoterapeutes

La Comissió Autonòmica de Fisioterapeutes del Servei de Salut és un òrgan assessor dependent de la Direcció d’Assistència Sanitària. 

Objectius

 • Identidficar les implicacions de les intervencions dels fisioterapeutes en els usuaris dels serveis i centres sanitaris públics i concertats i promoure i consolidar la implantació d’aquesta disciplina en els equips assistencials que atenen els pacients de les Illes Balears.
 • Transformar professionals del Servei de Salut en agents de canvi per aconseguir una assistència centrada en les persones.
 • Garantir una millora contínua, avaluant les accions duites a terme.
 • Dissenyar i proposar indicadors de fisioteràpia a la Direcció d’Assistència Sanitària per al contracte de gestió anual.
 • Augmentar el nombre d’investigacions i publicacions en matèria de fisioteràpia a càrrec de professionals del Servei de Salut.

Funcions

 • Liderar i impulsar l’inici, la definició i el desenvolupament de les línies de la CAF.
 • Actualitzar l’oferta assistencial en fisioteràpia d’acord amb la millor evidència científica disponible i la seva possibilitat d’implementació a les Illes Balears.
 • Proposar els professionals o centres designats per servir d’enllaç entre el Servei de Salut, els ciutadans i els fisioterapeutes.
 • Vetlar perquè els ciutadans de les Illes Balears siguin atesos aplicant els millors estàndards de qualitat i seguretat.
 • Garantir que cada pacient sigui inclòs en el protocol terapèutic més efectiu i actualitzat d’acord amb l’evidència científica disponible.
 • Promoure la formació continuada i conjunta dels professionals de fisioteràpia i d’altres professionals involucrats en l’equip assistencial dels hospitals i centres d’atenció primària.
 • Impulsar i monitorar programes de formació i educació dels pacients i la seva família.Avaluar els resultats, identificar els problemes i àrees de millora, facilitant assessorament i adequació en matèria de la disciplina de la fisioteràpia.
 • Monitorar i seguir l’avanç de les accions.
 • Redefinir les accions, si és necessari.
 • Prioritzar els indicadors i fer una proposta a la Direcció General per incloure’ls en els diferents contractes de gestió de les gerències hospitalàries, de l’atenció primària.

Normativa

Resolució del director general del Servei de Salut de les Illes Balears per la qual es crea la Comissió Autonòmica de Fisioterapeutes del Servei de Salut de les Illes Balears.