Consell de Salut de l'Àrea

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Consell de Salut de l'Àrea

El Consell de Salut és la figura de participació i comunicació entre l’àrea de salut i els representants de la població a la qual dona assistència, apropant la sanitat i la salut a la societat. En el Servei de Salut de les Illes Balears hi ha tres consells de salut d'àrea:

Consell de Direcció de l'Àrea

El Consell de Direcció de l’Àrea, òrgan superior de govern de l’àrea de salut, ha d’estar integrat pels membres següents:

 • El president del Consell de Direcció de l’Àrea, que ocuparà la representació institucional de l’àrea de salut, ha de ser nomenat pel conseller competent en matèria de sanitat.
 • Cinc representants de l’Administració sanitària de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, designats pel conseller competent en matèria de sanitat, dels quals, com a mínim, tres han de residir en la corresponent àrea de salut.
 • Un representant del consell insular corresponent, designat a proposta d’aquest per part del conseller competent en matèria de sanitat.
 • Un representant dels ajuntaments, designat a proposta de les associacions o federacions d’entitats locals de les Illes Balears entre els ajuntaments que composen cada àrea de salut, pel conseller competent en matèria de sanitat.
 • El gerent de l’àrea de salut

Funcions

Al Consell de Salut d’Àrea, com a òrgan de consulta i participació, li corresponen, dins del seu àmbit funcional i territorial, les funcions següents:

 1. Propiciar la col·laboració i la participació ciutadanes en el Servei de Salut, a l’objecte que les actuacions d’aquest es desenvolupin en atenció a les necessitats socials, a les possibilitats econòmiques del sistema públic sanitari i a les prioritats que s’estableixin.
 2. Conèixer i informar la memòria anual del Servei de Salut.
 3. Assessorar el Consell General del Servei de Salut i el director general o el titular de l’òrgan de direcció del Servei de Salut, quan aquests ho sol·licitin.
 4. Formular propostes i suggeriments al Consell General del Servei de Salut en relació amb qüestions pròpies de l’atenció sanitària de la població.
 5. Formular propostes i recomanacions a les autoritats sanitàries, inclosos els òrgans de direcció del Servei de Salut, en relació amb la salut de la població.
 6. Qualssevol altres que li puguin ser atribuïdes.

invalid quix collection shortcode!