Política de privadesa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Política de privadesa

Revisió: novembre de 2021

Molt important: Política de privadesa. AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES.

ÍNDEX

 1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT
 2. FINALITAT DEL TRACTAMENT
 3. CONFIDENCIALITAT
 4. RESPONSABILITAT I ÚS DE L'USUARI
 5. LEGITIMACIÓ
 6. DESTINATARIS DE COMUNICACIONS DE DADES
 7. DESTINATARIS DE TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES
 8. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

 

1. RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

 

Identitat:

Direcció General del Servei de Salut de les Illes Balears – Q0719003-F

Adreça postal:

Carrer Reina Esclarmunda, 9, 07003 Palma (Mallorca)

Telèfon:

971 175 600

Contacte DPO:

 Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

2. FINALITAT DEL TRACTAMENT

Amb quina finalitat tractam les dades personals?

El Servei de Salut de les Illes Balears tracta la informació facilitada per les persones interessades amb la finalitat de gestionar la prestació dels serveis oferts per mitjà de la seu electrònica:

 • Queixes i suggeriments rebuts per mitjà de la seu electrònica.
 • Anul·lació de les cites a consultes hospitalàries.
 • Accés a serveis sanitaris i a la prestació farmacèutica.
 • Citacions
 • Processos de selecció de personal i provisió de llocs de feina.
 • Exercici de drets.
 • Tràmits administratius.
 • Vigilància i control sanitari de la pandèmia de COVID-19: garantia de la prestació dels serveis ordinaris o extraordinaris amb la finalitat d’assegurar el control sanitari de l’entrada de passatgers als ports i aeroports de les Illes Balears; usos estadístics; recerca sanitària.

En cas que el Servei de Salut tractàs les vostres dades per a unes finalitats diferents per a les quals les hagi obtingudes, enumerades més amunt, abans de tractar-les us facilitarà informació sobre la nova finalitat.

La persona interessada és l’únic responsable en cas que hagi consignat dades falses, inexactes, incompletes o no actualitzades.

 

Durant quant de temps conservarem les dades personals?

Conservarem les dades personals consignades mentre no sol·liciteu que les suprimim o les cancel·lem i mentre resultin adequades, pertinents i limitades a les finalitats per a les quals seran tractades, sempre atenent les obligacions legals vigents en matèria de conservació de dades.

 

Cal que ens faciliteu totes les vostres dades personals?

Sí, cal que ens faciliteu totes les dades personals que en el formulari s’indica que són obligatòries.

 

3. CONFIDENCIALITAT

El Servei de Salut garanteix que tractarà confidencialment les vostres dades personals i que ha adoptat totes les mesures de seguretat exigides en l’àmbit del sector públic per la Llei orgànica 3/2018. L’Esquema Nacional de Seguretat inclourà les mesures que cal implantar en cas de tractament de dades personals per evitar.ne la pèrdua, l’alteració o l’accés no autoritzat, tot adaptant els criteris de determinació del risc en el tractament de dades tal com estableix el Reglament (UE) 2016/679.

D’altra banda, el Servei de Salut garanteix el principi de seguretat en la implantació i la utilització de mitjans electrònics, en virtut del qual s’exigeix almenys el mateix nivell de garanties i seguretat que es requereix per als mitjans no electrònics. Més concretament, garanteix la disponibilitat, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, de les informacions i dels serveis que gestioni en l’exercici de les competències habilitades per mitjà dels possibles registres electrònics.

Així mateix, el Servei de Salut garanteix que tota transmissió de les vostres dades personals per mitjà de xarxes de telecomunicacions es fa per un canal de comunicació segur, de manera que estan garantides en tot moment la intel·ligibilitat i la no manipulació de les vostres dades i de la informació transmesa i, per tant, la confidencialitat i la integritat d’aquesta.

 

4. RESPONSABILITAT I ÚS DE L'USUARI

Tota la informació que faciliteu per mitjà de la seu electrònica del Servei de Salut ha de ser veraç. A aquest efecte, garantiu l’autenticitat de totes les dades que consigneu en emplenar els formularis necessaris per sol·licitar la prestació de serveis. De la mateixa manera, és responsabilitat vostra mantenir actualitzada tota la informació que faciliteu al Servei de Salut perquè correspongui a cada moment a la vostra situació real. En tot cas, sou l’únic responsable de les dades falses o inexactes que consigneu i dels perjudicis que això pugui causar al Servei de Salut o a terceres persones. En aquest cas, el Servei de Salut es reserva exercir les accions legals que hi pertoquin.

En l’exercici de les seves competències, el Servei de Salut podrà dur a terme les verificacions oportunes per comprovar que les dades que heu consignat són autèntiques.

Garantiu que teniu catorze anys o més i que, per tant, sou legalment capaç per utilitzar i emplenar formularis a la seu electrònica del Servei de Salut. En cas que se sol·liciti algun tipus de servei dirigit a menors de catorze anys, l’ha de sol·licitar son pare o sa mare, el tutor, el representant legal o qui tengui la pàtria potestat del menor (per a la qual cosa cal acreditar-ho).

Us comprometeu a utilitzar la seu electrònica i els serveis de conformitat amb la llei, amb aquesta política de privacitat i amb altres avisos, reglaments d’ús o instruccions de què us assabentem, i de conformitat amb la moral i els bons costums generalment acceptats i l’ordre públic.

A aquest efecte, us heu d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il·lícits, que vagin contra l’ordenament jurídic o que estiguin prohibits per aquesta política de privacitat, que resultin lesius dels drets i interessos del Servei de Salut o de terceres persones, o que puguin danyar, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir de qualsevol manera l’ús normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, fitxers i tota classe de continguts emmagatzemats en el Servei de Salut (hacking). 

En particular, de manera merament indicativa i no exhaustiva, us comprometeu a no transmetre, difondre o posar a la disposició de terceres persones informacions, dades, continguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que tengui alguna de les característiques següents:

 • Que de qualsevol manera sigui contrari, menyspreï o atempti contra els drets fonamentals i les llibertats públiques reconeguts constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació.
 • Que indueixi, inciti o promogui actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Que indueixi, inciti o promogui actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Que incorpori, posi a disposició o permeti accedir a productes, elements, missatges o serveis delictius, violents, ofensius, nocius, degradants o, en general, contraris a la llei, a la moral i als bons costums generalment acceptats o a l’ordre públic.
 • Que indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • Que indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i l’equilibri psíquic.
 • Que sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre quin n’és l’objecte o sobre les intencions o propòsits del comunicant.
 • Que estigui protegit per qualsevol dret de la propietat intel·lectual o industrial sense que hàgiu obtingut prèviament dels titulars de la propietat l’autorització necessària per emprar-lo.
 • Que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la imatge pròpia de les persones.
 • Que de qualsevol manera menyscabi el crèdit del Servei de Salut o de terceres persones.
 • Que infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions.
 • Que constitueixi publicitat il·lícita, enganyosa o deslleial i, en general, que constitueixi competència deslleial.
 • Que incorpori virus o altres elements físics o electrònics que puguin danyar o impedir el funcionament normal de la xarxa, del sistema o dels equips informàtics (maquinari i programari) del Servei de Salut o de terceres persones o que puguin danyar els documents electrònics i els fitxers emmagatzemats en aquests equips informàtics.

 

5. LEGITIMACIÓ

Quina és la legitimació per tractar les dades personals?

La base legal per tractar les dades personals està identificada en cadascun dels tractaments publicats a la seu electrònica del Servei de Salut.

 

 

Prendrem decisions individuals automatitzades o elaborarem perfils que produeixin efectes jurídics o us afectin significativament de manera similar?

No, el Servei de Salut no prendrà decisions automatitzades ni elaborarà perfils amb les dades que ens hàgiu facilitat.

 

6. DESTINATARIS DE COMUNICACIONS DE DADES

Comunicarem les vostres dades personals a terceres persones?

Les possibles comunicacions de dades a terceres persones estan identificades en cadascun dels tractaments publicats a la seu electrònica del Servei de Salut.

 

7. DESTINATARIS DE TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES

A quins destinataris comunicarem les vostres dades personals?

Atenent les finalitats descrites, el Servei de Salut no comunicarà les vostres dades personals ni en farà transferències internacionals.

 

8. DRETS DE LES PERSONES INTERESSADES

Quins drets teniu pel fet de facilitar-nos les vostres dades personals?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si el Servei de Salut tracten dades personals que la concerneixen. Així mateix, tal com preveuen el Reglament (UE) 2016/67 i la Llei orgànica 3/2018, us informam que teniu els drets següents:

 

 • Dret a accedir a les vostres dades per conèixer quines de les que us concerneixin estam tractant.
 • Dret a sol·licitar que rectifiquem o suprimim les vostres dades: en determinades circumstàncies, tindreu dret a rectificar les dades personals inexactes que us concerneixin i que el Servei de Salut estigui tractant; fins i tot tindreu dret a sol·licitar-nos que les suprimim quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per les quals les vam recollir.
 • Dret a sol·licitar que limitem el tractament de les vostres dades: en determinades circumstàncies, tindreu dret a sol·licitar-nos que limitem el tractament de les vostres dades; us informam que en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions, tal com preveu el Reglament (UE) 2016/67.
 • Dret a la portabilitat de les vostres dades: en determinades circumstàncies, tindreu dret a rebre en un format estructurat, d’ús comú i de lectura mecànica les dades personals que us incumbeixin i ens hàgiu facilitat, i també tindreu dret a transmetre-les a un altre responsable de tractar-les.
 • Dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la vostra situació particular, tindreu dret a oposar-vos al tractament de les vostres dades; en aquest cas, deixaríem de tractar-les llevat que hi hagi motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

On us heu d’adreçar per exercir aquests drets?

Podeu posar-vos en contacte amb el Servei de Salut per correu postal escrivint al carrer de la Reina Esclarmunda, 9 (07003 Palma) o per mitjà del Registre Electrònic Comú de l’Administració General de l’Estat (rec.redsara.es/registro/action).

 

Quan respondrem la vostra sol·licitud?

Al més aviat possible i, en tot cas, en el termini màxim d’un mes des de la data en què hàgim rebut la sol·licitud. Tenint en compte la complexitat i el nombre de sol·licituds rebudes, aquest termini es podrà prorrogar dos mesos més si cal; en aquest cas, us informarem sobre la pròrroga en el termini d’un mes a partir de la data de recepció de la sol·licitud i us n’indicarem els motius.

 

Teniu dret a reclamar?

Sí, especialment quan no hàgiu obtingut satisfacció en l’exercici dels vostres drets, teniu dret a presentar una reclamació davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.

Igualment, us informam que podeu fer qualsevol consulta sobre el tractament de les vostres dades davant la Delegació de Protecció de Dades del Servei de Salut (c/ de la Reina Esclarmunda, 9, de Palma; Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.).

 

AQUEST AVÍS LEGAL DE PROTECCIÓ DE DADES PREVAL PER DAVANT QUALSEVOL ALTRE AVÍS LEGAL O CLÀUSULA DE PROTECCIÓ DE DADES QUE CONTENGUI QUALSEVOL CONDICIÓ QUE CONTRADIGUI ALLÒ QUE S’ESTABLEIX AQUÍ