Cuidar la salut

Les vostres decisions són importants per a la vostra salut

Directrius generals de sol·licitud per als casos d’interrupció voluntària de l’embaràs (IVE) en el Servei de Salut de les Illes Balears

Les directrius que es dicten a continuació tenen caràcter general, és a dir, no entren en l’organització interna de cada centre per garantir que es compleixin la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs (IVE), la normativa que la desplega i les instruccions de la Direcció General del Servei de Salut en aquesta matèria. 

En qualsevol cas, el Servei de Salut de les Illes Balears ha de garantir que es puguin exercir els drets emparats per la Llei orgànica 2/2010 i la normativa que la desplega, però també ha d’exigir els procediments necessaris per garantir que les dones interessades rebin la informació i la qualitat mèdica, sanitària o assistencial adequades. Els serveis sanitaris han de vetlar no només perquè el dret de l’assistència sanitària reconeguda legalment s’exerceixi de manera eficaç i efectiva, sinó també perquè es faci basant-se en la lex artis, en el coneixement cientificomèdic i en criteris de bona praxi medicosanitària.

Cada centre sanitari ha d’organitzar els seus recursos perquè es compleixin la Llei orgànica 2/2010, la normativa que la desplega i les instruccions del Servei de Salut; per fer-ho ha de disposar els mitjans necessaris perquè aquestes disposicions s’apliquin amb efectivitat. Cal garantir que es compleixin tots els passos prevists en la Llei.

 

 1. Marc legal per a la interrupció voluntària de l’embaràs d’acord amb la Llei orgànica 2/2010
 2. La interrupció voluntària de l’embaràs en el Servei de Salut de les Illes Balears
 3. Circuit assistencial per a la interrupció voluntària de l’embaràs

 

A. Marc legal per a la interrupció voluntària de l’embaràs d’acord amb la Llei orgànica 2/2010

 

 1. A petició de la dona, durant les primeres 14 setmanes de la gestació sempre que el centre sanitari que l’ha atesa l’hagi informada sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la maternitat. Una vegada facilitada aquesta informació, ha de transcórrer allò que en el preàmbul de la Llei s’anomena “termini de reflexió” d’almenys tres dies fins a “la realització de la intervenció” (art. 14).
 2. Per decisió mèdica que consti en un dictamen que ha d’emetre anteriorment un metge especialista diferent del metge que durà a terme la intervenció:
  • Entre la 14a i la 22a setmana de la gestació en els casos en què hi hagi un risc greu per a la salut o la vida de l’embarassada.
  • Entre la 14a i la 22a setmana de la gestació en els casos en què hi hagi un risc de greus anomalies en el fetus.
  • Quan es detectin anomalies fetals incompatibles amb la vida, en qualsevol moment de la gestació. Aquest diagnòstic l’ha de confirmar un comitè clínic específic integrat per dos especialistes en ginecologia i un de pediatria del Servei de Salut de les Illes Balears.

 

B. La interrupció voluntària de l’embaràs en el Servei de Salut de les Illes Balears

 1. El Servei de Salut de les Illes Balears, adscrit a la Conselleria de Salut del Govern de les Illes Balears, manifesta el següent d’acord amb l’ordenació jurídica, l’interès de caràcter general, la qualitat de la prestació i l’efectivitat d’aquest procés subjecte a terminis.
 2. El Servei de Salut entén que el procés d’interrupció voluntària de l’embaràs establert legalment s’estructura en cinc passos:
  • El diagnòstic de l’embaràs i el càlcul de l’edat gestacional.
  • La manifestació de l’embarassada d’interrompre voluntàriament l’embaràs acollint-se al sistema de terminis.
  • El procés d’informació a l’embarassada sobre el seu procés de gestació, sobre les alternatives a la interrupció voluntària de l’embaràs i sobre els efectes secundaris i les conseqüències d’aquesta tenint en compte l’edat gestacional i la seva salut.
  • El consentiment informat i, per tant, la ratificació de la voluntat de la dona d’interrompre voluntàriament l’embaràs.
  • El procés d’interrupció de la gestació.
 3. El Servei de Salut ha d’executar aquests cinc passos en el sistema públic. Ha de dur a terme sempre i en qualsevol cas els quatre primers passos per mitjà de l’organització i dels recursos propis, oferint garanties de qualitat cien¬tificomèdica, donant un tracte personalitzat a l’embarassada i mantenint la confidencialitat exigible respecte de les seves dades en aquest procés.
 4. En l’àmbit competencial del Servei de Salut i d’acord amb la legislació vigent, la interrupció voluntària de l’embaràs s’ha de finançar sempre amb recursos públics, en tots els supòsits prevists per la Llei orgànica 2/2010.
 5. En el cas en què tots els ginecòlegs d’un centre sanitari públic implicats en un procés d’interrupció voluntària de l’embaràs exerceixin l’objecció de consciència emparant-se en l’article 19.2 de la Llei orgànica 2/2010 i per això sigui impossible que en aquest centre es dugui a terme el cinquè pas del procés, el Servei de Salut ha de posar tots els mitjans de què disposi per contractar facultatius especialistes que s’encarreguin de dur-lo a terme.
 6. Amb caràcter excepcional, si el Servei de Salut no pot facilitar a temps la prestació, ha d’informar l’embarassada sobre la possibilitat d’acudir a un centre privat acreditat pels serveis d’acreditació del sistema nacional de salut, de conformitat amb l’article 19 de la Llei 2/2010.
 7. El Servei de Salut no subscriurà amb clíniques privades el mecanisme de concert obert creat pel Govern de les Illes Balears en la legislatura anterior. No obstant això, en aquesta matèria i en els termes esmentats establirà un tipus de relació juridicoadministrativa amb les clíniques privades que sigui suficient per donar cobertura a les seves obligacions. Aquest nou mecanisme només s’activarà quan la sanitat pública hagi atès prèviament l’embarassada i n’hagi fet el diagnòstic de l’embaràs, com s’esmenta en els primers punts d’aquest document i tal com aconsella la Llei orgànica 2/2010.
 8. A les embarassades que ho sol·licitin o ho necessitin se’ls ha de facilitar el nom i l’adreça dels centres acreditats que duen a terme interrupcions voluntàries de l’embaràs a les Illes Balears, juntament amb la modalitat de pagament i de facturació de cadascun. També se’ls ha de facilitar el nom i l’adreça de les entitats especialitzades en l’atenció professional i urgent a les embarassades i a les mares.
 9. El Servei de Salut ha de posar a disposició de l’embarassada:

el número de telèfon de consulta 061 per aclarir els dubtes que li puguin sorgir al llarg del procés.

 

C. Circuit assistencial per a la interrupció voluntària de l’embaràs

El Servei de Salut estableix amb caràcter immediat un circuit assistencial per a la interrupció voluntària de l’embaràs. Una vegada que l’embarassada es plantegi interrompre voluntàriament l’embaràs i en els supòsits previstos per la Llei orgànica 1/2023, s’iniciarà un protocol d’atenció amb les pautes següents:

 

 1. La usuària ha de comunicar al seu centre de salut corresponent la intenció d’interrompre la gestació. Segons el sector sanitari i amb caràcter d’urgència (menys de 7 dies), es facilita una resposta i un circuit a seguir.
 2. S’ofereix dur a terme la interrupció en el centre sanitari públic del sector sanitari que correspongui. Si per qualsevol circumstància, en el centre no es pot dur a terme, se li ofereix la possibilitat de ser atesa en un centre concertat amb el servei públic.
 3. Les dones podran interrompre voluntàriament el seu embaràs a partir dels 16 anys, sense necessitat del consentiment dels seus representants legals. Les dones menors de 16 anys han de ser ateses seguint les directrius que la Llei orgànica 41/2022 estableix.
 4. En tots els supòsits previstos ha de quedar garantida la confidencialitat de les dades personals de la dona d’acord amb la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.