Serveis d’atenció especialitzada

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis d’atenció especialitzada i hospitalària

L'atenció especialitzada i hospitalària comprèn les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació, així com les de promoció de la salut, educació sanitària i prevenció de la malaltia, la naturalesa de les quals aconsella que es duguin a terme en aquest àmbit d'atenció.

L'atenció especialitzada ha de garantir la continuïtat de l'atenció integral al pacient, una vegada superades les possibilitats de l'atenció primària i fins que el pacient s'hi pugui reintegrar.

 

L'accés del pacient a l'atenció d'urgència hospitalària -que es presta durant les vint-i-quatre hores del dia a pacients que sofreixin una situació clínica aguda que obligui a una atenció immediata dels serveis de l'hospital- es realitza per remissió del metge d'atenció primària o especialitzada o per raons d'urgència o risc vital que puguin requerir mesures terapèutiques exclusives de l'àmbit hospitalari.

 

L'atenció especialitzada es presta, sempre que les condicions del pacient ho permetin, en consultes externes i en hospital de dia.

 

L‘atenció sanitària especialitzada i hospitalària comprèn:

  • Assistència especialitzada en consultes
  • Assistència especialitzada en hospital de dia, mèdic i quirúrgic
  • Hospitalització en règim d’internament
  • Suport a l’atenció primària en l’alta hospitalària precoç i, si s’escau, hospitalització en domicili
  • Indicació o prescripció, i realització, si escau, de procediments diagnòstics i terapèutics
  • Atenció pal·liativa a malalts terminals
  • Atenció a la salut mental
  • Rehabilitació en pacients amb dèficit funcional recuperable