Serveis d’atenció especialitzada

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Serveis d’atenció especialitzada

L'atenció especialitzada comprèn les activitats assistencials, diagnòstiques, terapèutiques i de rehabilitació, així com les de promoció de la salut, educació sanitària i prevenció de la malaltia, la naturalesa de les quals aconsella que es duguin a terme en aquest nivell.

L'atenció especialitzada ha de garantir la continuïtat de l'atenció integral al pacient, una vegada superades les possibilitats de l'atenció primària i fins que el pacient s'hi pugui reintegrar.

 

Aquestes activitats es duen a terme per equips interdisciplinaris que tenen com a suport els serveis, d'acord amb les normes d‘organització, funcionament i règim dels serveis de salut. L'atenció d'urgència es presta als hospitals, durant les vint-i-quatre hores del dia, a pacients que pateixen una situació clínica aguda que obligui a una atenció immediata.

 

L'accés del pacient a l'atenció d‘urgència hospitalària es du a terme per remissió del metge d'atenció primària o especialitzada o per raons d'urgència o risc vital que puguin requerir mesures terapèutiques exclusives del medi hospitalari. Sempre que les condicions del pacient ho permetin, l'atenció especialitzada es presta en consultes externes i en hospital de dia.

 

L‘atenció sanitària especialitzada comprèn:

  • Assistència especialitzada en consultes
  • Assistència especialitzada en hospital de dia, mèdic i quirúrgic
  • Hospitalització en règim d’internament
  • Suport a l’atenció primària en l’alta hospitalària precoç i, si s’escau, hospitalització en domicili
  • Indicació o prescripció, i realització, si escau, de procediments diagnòstics i terapèutics
  • Atenció pal·liativa a malalts terminals
  • Atenció a la salut mental
  • Rehabilitació en pacients amb dèficit funcional recuperable