Cartera de serveis

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Cartera de serveis

El Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) proveeix el conjunt de les prestacions sanitàries dels diferents nivells d'assistència sanitària (atenció primària, hospitalària i d’urgències...) establerts en la cartera de serveis comuns del Sistema Nacional de Salut (SNS). Així mateix, proveeix serveis sanitaris complementaris, que s’afegeixen al conjunt de prestacions mínimes estatals.

 

Actualment, la ciutadania de les Illes Balears disposa d'una prestació complementària i d'una prestació comuna suplementària: 

La Comunitat Autònoma de les Illes Balears (CAIB) destina els recursos econòmics necessaris per assegurar el finançament de la cartera comuna de serveis i de la cartera de serveis complementària pròpia de les Illes Balears, garantint la suficiència financera de la comunitat en el marc del compliment dels criteris d‘estabilitat pressupostària.

Normativa