Memòria any 2010

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Memòria IBSALUT 2010

Memòria anual del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2010

L'exercici 2010 ha continuat condicionat per la greu situació econòmica; en conseqüència, com han fet la majoria de serveis de salut, els plans per millorar l’eficiència i controlar la despesa han ocupat una part important dels esforços. En aquest sentit, en un marc de restricció del pressupost s’ha fet un èmfasi especial a treballar en el desplegament de mesures que permetessin a curt termini limitar els increments de desemborsaments de recursos econòmics en les àrees de la despesa farmacèutica i dels recursos humans. Les gerències han aplicat mesures pròpies per evitar desviacions de l’objectiu establert, que no han estat exemptes de polèmica.
Per una altra banda, el Servei de Salut ha impulsat un conjunt de projectes de canvi organitzatiu que tenien com a finalitat crear una estructura més funcional i un disseny dels processos que afavorissin l’eficiència i la sostenibilitat. En aquesta línia, cal destacar la posada en funcionament de la Central de Compres, els projectes de millora de la gestió energètica, l’inici dels treballs del laboratori integrat de referència i els plans per reordenar l’atenció de les urgències i l’activitat extraordinària.
Un altre focus d’atenció prioritària ha estat la posada en servei del nou Hospital Universitari Son Espases, que va ser entregat el 10 d’octubre de 2010 i el procés de trasllat que va culminar el mes desembre. La posada en funcionament d’aquest centre ha estat precedida d’un esforç important per completar una dotació d’alta tecnologia capdavantera i innovadora, que converteix el centre en un dels més ben equipats d’Europa. Amb aquests processos, Son Espases inicia una nova manera de gestionar la infraestructura per mitjà d’un acord de concessió durant trenta anys i també de gestionar la tecnologia per mitjà de la figura de socis tecnològics que han participat en un nou sistema de contractació basat en el diàleg competitiu.
Les tecnologies de la informació han mantengut el protagonisme: un nou portal web des d’on és possible demanar cita o consultar la història de salut; l’inici de l’aplicació del sistema de recepta electrònica als hospitals i la utilització de les tecnologies de la informació i la comunicació per donar suport a una nova manera d’abordar la gestió de les patologies cròniques, que s’ha iniciat amb la malaltia pulmonar obstructiva crònica.
En l’àmbit clínic s’han fet els primers passos dels instituts, a Son Llàtzer, a Son Espases i a l’Hospital Comarcal de Manacor; en l’àmbit professional, s’ha acordat la carrera professional del personal no sanitari, s’han continuat els processos de consolidació i s’han iniciat els primers processos d’avaluació de comandaments.
Finalment, el Servei de Salut ha fet un esforç per afavorir els desplaçaments dels pacients fora de l’illa de residència per donar-los assistència sanitària i per assumir el cost de les interrupcions voluntàries de l’embaràs.

Accés a la memòria completa