Què és l'IB-SALUT?

El Servei de Salut de les Illes Balears és un ens públic que garanteix l'assistència sanitària a les Illes Balears

Memòria Pressuposts 2008

Memòria pressupostària del Servei de Salut de les Illes Balears: any 2008

Els pressuposts per a l'any 2008 tenen com a objectiu determinar els recursos necessaris per arribar als objectius que s'hi plantegen dins el marc d'un model sanitari basat en el consens i en els valors principals d'universalitat, d'equitat, d'eficiència, de qualitat, d'universalitat, de coordinació institucional, de participació i d'autonomia.

 

Objectius per a l'exercici de 2008

Les grans línies d'actuació del Servei de Salut de les Illes Balears i de les seves gerències han d'emanar d'un procés racional i planificat, basat en l'anàlisi crítica i en l'adaptació a l'entorn actual dels objectius estratègics del Servei i han de regir els contractes de prestació de serveis subscrits amb les diferents gerències de la Comunitat Autònoma.

 

Fruit d'aquest procés de reflexió, es proposen les àrees prioritàries d'actuació següents, de les quals han d'emanar les línies estratègiques o els objectius que ens han de permetre arribar a unes accions concretes.

  1. Organitzar internament el Servei.
  2. Consolidar els nous hospitals.
  3. Adaptar els RH en Atenció Primària a les necessitats actuals i futures.
  4. Millorar els sistemes d'informació.
  5. Noves infrastructures.
  6. Reduir el temps d'espera per a consultes atenció especialitzada, per a proves complementàries i per intervenció quirúrgica.
  7. Desenvolupar el Pla Sociosanitari.
  8. Millorar l'atenció en Salut Mental.
  9. Millorar la tecnologia.

 

 

 

 

Accés a la memòria completa de pressuposts 2008