Servei de Retribucions i Costos de Personal

El Servei de Retribucions i Costos de Personal del Servei de Salut de les Illes Balears depèn de la Subdirecció de Gestió de Personal. S'encarrega de donar suport tècnic a la Direcció de RRHH en matèria de retribucions i càlcul de costos de personal, així com coordinar-se amb l'àrea econòmica en l'elaboració i seguiment pressupostari.

Responsable

Francisco Crespí Alemany

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003 Palma
Tel. 971 17 56 00

Funcions

  1. Elaboració de les instruccions i de les circulars sobre les condicions retributives del personal estatutari.
  2. Anàlisi  dels costos de personal estatutari segons els conceptes retributius d’aquest personal.
  3. Control i seguiment de les plantilles de personal estatutari dels centres i de les institucions que depenen del Servei de Salut.
  4. Gestió de les autoritzacions prèvies per als nomenaments del personal estatutari temporal de les gerències i dels centres que depenen del Servei de Salut.
  5. Coordinació dels informes en matèria de retribucions i costos de personal amb la Conselleria d’Hisenda i Administracions Públiques i la Conselleria de Salut.
  6. Suport al director de Recursos Humans i Relacions Laborals i acompliment de les tasques que li encomani.