Servei de Formació del Personal

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Formació del Personal

El Servei de Formació de Personal del Servei de Salut de les Illes Balears depèn de la Subdirecció de Relacions Laborals i Atenció al Professional. La funció més rellevant d'aquesta àrea és la d’impulsar totes les accions formatives necessàries per al desenvolupament personal i professional de tot el personal del Servei de Salut.

Responsable

Francesc Xavier Barceló Albertí

Ubicació i contacte

C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 2n pis - 07003  Palma
Tel. 971 72 56 00

Objectius
 1. Impulsar plans de desenvolupament professional i formatiu del personal al servei del Servei de Salut de les Illes Balears que permetin una adequació del seu perfil als requeriments dels llocs de treball, i el desplegament d’una veritable carrera professional.
 2. Millorar la formació i la capacitació dels empleats públics del Servei de Salut, a l’objecte d’incrementar l’eficàcia i l’eficiència del Servei Públic (dins d’aquest àmbit) i, d’aquesta manera, la satisfacció de la ciutadania i la millora de la prestació de serveis i l’atenció a les persones usuàries.
 3. Donar servei al màxim nombre possible d’empleats públics del Servei de Salut.
 4. Establir itineraris formatius a l’objecte que els professionals donin valor a l’organització i se’n sentin responsables en cada una de les tasques que tenen l’obligació de desenvolupar.
 5. Implementar la gestió del coneixement dins l’organització.
 6. Consolidar i ampliar els nous marcs formatius dins el Servei de Salut.
 7. Optimitzar la gestió dels recursos materials i immaterials, com els tecnològics, a l’efecte d’adaptar-los als continguts de les accions formatives.
Funcions
 1. Organitzar les activitats formatives del Servei de Salut en coordinació amb els altres responsables en aquesta matèria de les  gerències territorials.
 2. Elaborar l’enquesta de necessitats formatives.
 3. Tramitar i difondre les activitats formatives.
 4. Reservar les aules i el material audiovisual.
 5. Acomplir les funcions que el director / la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals li encomani. 
Enllaços d'interès

Formació i Docència per a professionals del Servei de Salut de les Illes Balears