Servei de Carrera Professional

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Servei de Carrera Professional

El Servei d'Avaluació i Carrera Professional del Servei de Salut depèn de la Subdirecció de Gestió de Personal. La funció més rellevant d'aquesta àrea és la implantació del model d’avaluació de l’acompliment i el de la carrera professional del personal estatutari.

Responsable

Miguel Mascaró Artigues

Ubicació i contacte

C/ del Gremi Sabaters, 21 - Polígon de Son Castelló  - 07009  Palma
Tel. 971 70 44 22

Objectius

Objectius principals: 

 1. Aplicar el marc legal vigent en matèria de carrera professional  en el Servei de Salut de les Illes Balears.
 2. Vetllar pel compliment del dret dels professionals a progressar, de forma individualitzada, com a reconeixement del seu desenvolupament professional  quant a coneixements, experiència i compliment.
Objectius secundaris: 
 1. Tramitar els expedients administratius relacionats amb el reconeixement de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears.
 2. Obtenir una millora contínua quantitativa i qualitativa de l’ activitat i la pràctica professional.

 3. Implicació en el desenvolupament d’uns serveis sanitaris de major qualitat, més eficients i més adaptats a les necessitats dels ciutadans.

 4. Garantir la gestió del coneixement: actualització, generació i aplicació del coneixement.

 Funcions

 1. Assessorar, proposar i implantar el model d’avaluació de l’acompliment i el de la carrera professional del personal estatutari.

 2. Coordinar, assessorar i donar suport als òrgans d’avaluació de la carrera professional del personal estatutari.

 3. Exercir la secretaria del Comitè Central d’Avaluació (o de l’òrgan equivalent).

 4. Elaborar informes en matèria d’avaluació i carrera professional i dels recursos administratius en la matèria.

 5. Proposar i executar actuacions adreçades a la millora i la modernització en l’àmbit de l’avaluació i de la millora de la qualitat dels serveis.

 6. Col·laborar i cooperar amb altres unitats en l’àmbit de l’avaluació i de la millora de la qualitat dels serveis.

 7. Qualsevol altra funció que li encomani el director / la directora de Recursos Humans i Relacions Laborals.

Enllaços d'interès

Carrera professional

Normativa
 • Acord del Consell de Govern d’1 d’abril de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de 17 de març de 2016 pel qual s’aprova el Text consolidat dels acords sobre el sistema de promoció, desenvolupament i carrera professional del personal estatutari dependent del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 42 de 2016) i les seves modificacions  (BOIB núm. 9 de 2017 i BOIB núm. 72 de 2018).

 • Resolució del director general del Servei de Salut de 26 de juliol de 2017 per la qual s’aproven els mèrits que s’avaluaran en el  procediment ordinari de carrera professional del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears (BOIB núm. 92 de 2017).