Direcció de Gestió i Pressupostos

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions

El Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicacions (DTIC) està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Subdirecció de Transformació, Innovació i Salut Digital. És el departament encarregat de definir i desenvolupar l’estratègia de Tecnologies de la Informació i Comunicació del Servei de Salut.

Cap de Departament

Sebastià Matas Riera

Ubicació i contacte

Servei de Salut de les Illes Balears 
Carrer de Ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971426530

Serveis

Responsables del bon funcionament de les grans aplicacions i sistemes d’informació del Servei de Salut

Servei de Seguretat de la Informació

Servei de Gestió Administrativa

Servei d'Explotació i Sistemes

Servei de Projectes, Desenvolupament i Integracions

Funcions

  • Planificar, organitzar i controlar els recursos tecnològics assignats del Servei de Salut.
  • Planificar i dissenyar els sistemes i les tecnologies de la informació i comunicació del Servei de Salut.
  • Impulsar l’ús de les noves tecnologies i la tramitació electrònica en el Servei de Salut.
  • Participar en la definició i implantació de polítiques tecnològiques del Servei de Salut.

 Àrees de feina

  • Àrea d’operacions i sistemes, responsable de la disponibilitat física i operativa dels servidors i infraestructura de sistemes en general.
  • Àrea de comunicacions, responsable de mantenir la disponibilitat física i operativa de les xarxes de comunicacions de dades de totes les seus del Servei de Salut, tant en l'àmbit intern dels edificis com en la interconnexió entre ells.
  • Àrea de suport a usuaris, responsable de coordinar el suport mitjançant el servei de CAU i les informàtiques locals de cada gerència.
  • Àrea de microinformàtica, responsable de la disponibilitat física dels ordinadors, impressores i equips d’usuari en general de totes les gerències.
  • Àrea de suport d’aplicacions, responsable de l’explotació de les aplicacions que en ús en cada moment, com les històries clíniques dels hospitals.