Tràmits electrònics en matèria de facturació

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Tràmits electrònics en matèria de facturació

 • Comunicar els drets de crèdits per mitjà d’endós

   

  Accediu al tràmit electrònic

 • Donar d’alta un tercer (persona física o jurídica) en el sistema comptable del Servei de Salut

  1. Quina documentació heu d’aportar?

  Persona física: 

  a) Escrit de sol·licitud d’alta signat pel sol·licitant.

  b) Còpia del document d’identitat del sol·licitant.

  c) Declaració de veracitat de dades bancàries emplenada i signada pel sol·licitant. Cal tenir en compte que en l’apartat «Declarant» han de figurar les dades de l’empresa i en l’apartat «Representant» les dades de la persona que signa la declaració.

  d) Certificat bancari signat i segellat pel banc.

  e) Còpia del poder que acrediti el representant legal de l’empresa.

  f) Fotocòpia del document d’identitat del representant legal.

   

  Persona jurídica: 

  a) Escrit de sol·licitud d’alta de proveïdor signada electrònicament pel representant legal en l’empresa.

  b) Fotocòpia del NIF

  c) Declaració de veracitat de dades bancàries emplenada i signada electrònicament pel representant. Cal tenir en compte que en l’apartat «Declarant» han de figurar les dades de l’empresa i en l’apartat «Representant» les dades de la persona que signa la declaració.

  d) Certificat bancari signat i segellat pel banc.

  i) Còpia del poder que acrediti al representant legal de l’

  f) Fotocòpia del document d’identitat del representant legal.


  2. On heu de presentar aquesta documentació?

  El tràmit es fa en el Registre electrònic. Cal tenir en compte que en l’apartat «Organisme destinatari» heu de posar A04003754. 

   

  Nota: la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa revisarà la documentació que presenteu. Si cal esmenar alguna deficiència, es requerirà la persona física o jurídica perquè l’esmeni. 

  Quan la documentació presentada estigui correcta, es donarà d’alta el tercer en el sistema comptable. 

 • Modificar dades d’un tercer que ja està donat d’alta en el sistema comptable del Servei de Salut

  1. Quina documentació heu d’aportar?

  Persona física: 

  a) Escrit de sol·licitud d’alta signat pel sol·licitant.

  b) Còpia del document d’identitat del sol·licitant.

  c) Declaració de veracitat de dades bancàries emplenada i signada pel sol·licitant. Cal tenir en compte que en l’apartat «Declarant» han de figurar les dades de l’empresa i en l’apartat «Representant» les dades de qui signa la declaració.

  d) Certificat bancari signat i segellat pel banc.

  i) Còpia del poder que acrediti el representant legal de l’

  f) Fotocòpia del document d’identitat del representant legal.

  Persona jurídica: 

  a) Escrit de sol·licitud d’alta de proveïdor signada electrònicament pel representant legal en l’

  b) Declaració de veracitat de dades bancàries emplenada i signada electrònicament pel representant. Cal tenir en compte que en l’apartat «Declarant» han de figurar les dades de l’empresa i en l’apartat «Representant» les dades de qui signa la declaració.

  c) Certificat bancari signat i segellat pel banc.

  d) Còpia del poder que acrediti el representant legal de l’

  i) Fotocòpia del document d’identitat del representant legal.


  2. On heu de presentar aquesta documentació?

  El tràmit es fa en el Registre electrònic. Cal tenir en compte que en l’apartat «Organisme destinatari» heu de posar A04003754. 

   

  Nota: la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa revisarà la documentació presentada. Si cal esmenar alguna deficiència, es requerirà la persona física o jurídica perquè l’esmeni. 

  Quan la documentació presentada sigui correcta, es modificaran les dades de què es tracti en el sistema comptable.

 • Modificar dades identificadores de tercers quan hi hagi una modificació estructural del sistema d’informació comptable

  1. Quina documentació heu d’aportar per modificar les dades identificadores de tercers creditors del sistema d’informació comptable (SICODE)?

  a) Fotocòpia de la targeta d’identificació fiscal que acredita el canvi.

  b) Sol·licitud de l’apoderat o representant legal, signada electrònicament, que acredita els canvis en cas de persona jurídica, comunitats de béns i altres ens sense personalitat jurídica.

  c) Acreditació del poder o representació legal que té el signant de la sol·licitud (cal presentar una còpia del document que acrediti el poder o representació legal) i fotocòpia de DNI/NIF de l’apoderat o representant legal.

  d) Còpia de l’escriptura de canvi de denominació social o qualsevol altre canvi que impliqui una modificació del fitxer de tercers en virtut del Decret 90/2006, de 20 d’octubre, sobre la creació, modificació i supressió de fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears i Ordre del conseller de Economia, Hisenda i Innovació de 31 d’octubre de 2008, per la qual es creen diversos fitxers que contenen dades de caràcter personal de la Conselleria d’Economia, Hisenda i Innovació i se’n modifica un de preexistent de l’antiga Direcció General d’Hisenda, l’actual Direcció General de Tributs i Recaptació.

  e) En el cas de canvi de dades bancàries, cal remetre, juntament amb la documentació anterior la declaració de veracitat de dades bancàries emplenada i signada pel sol·licitant.


  2. On heu de presentar aquesta documentació?

  Una vegada que la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa hagi revisat la documentació se sol·licita al Departament Jurídic Administratiu que comprovi l’expedient administratiu remetent un esborrany d’informe sobre la modificació de dades adjunt a l’expedient administratiu. 

   

  Nota: 

  el Departament Jurídic Administratiu comprovarà la documentació. Si presenta deficiències o manca documentació es requerirà que les esmeni o presenti la documentació que falta. Quan la documentació presentada sigui correcta, es modificaran les dades de què es tracti en el sistema comptable. 


Com s’han d’emetre factures electròniques dirigides al Servei de Salut de les Illes Balears?

Totes les factures emeses al Servei de Salut, siguin de limport que siguin, han de ser factures electròniques i s’han de penjar a la plataforma habilitada a lefecte per lAgència Tributària, en el Punt General dEntrada de Factures Electròniques, FACe 

 • Normativa

  La normativa següent és d’aplicació directa per al Servei de Salut de les Illes Balears, com a organisme públic de la Comunitat Autònoma dels Illes Balears.

   
  L’article 3 del Decret 3/2015 estableix que els proveïdors que subministrin béns i serveis a l’Administració de la CAIB i als ens del sector públic instrumental poden expedir i transmetre factures electròniques. En qualsevol cas, les entitats a les quals fa referència l’article 4 de la Llei 25/2013 estan obligades a emetre factures electròniques i presentar-les per mitjà del punt general d’entrada.  
   
   
  A partir del 15 maig de 2020, amb la publicació del Reial decret llei 8/2020, se suprimeix el límit de 5.000 € per presentar factures en format electrònic.

 • Obligatorietat de presentar i acceptar factures electròniques per part de l’Administració

  L’article 14, «Drets i obligacions de relacionar-se electrònicament ambles administracions públiques» de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, estableix l’ús dels mitjans electrònics de forma voluntària per a les persones físiques en les seves relacions amb les administracions públiques.    
   
  En tot cas, almenys els subjectes següents estan obligats a relacionar-se per mitjans electrònics amb les administracions públiques per fer qualsevol tràmit d’un procediment administratiu: 

  • Les persones jurídiques
  • Les entitats sense personalitat jurídica 
  • Els qui exerceixin una activitat professional per a la qual calgui estar col·legiat per als tràmits i actuacions que facin amb les administracions públiques en l’exercici de la seva activitat professional. 
  • En tot cas, aquest col·lectiu inclou els notaris i registradors de la propietat i mercantils
  • Els qui representin a un interessat que estigui obligat a relacionar-se electrònicament amb l’Administració. 
  • Els empleats de les administracions públiques per als tràmits i actuacions que facin amb elles com a empleat públic, de la manera que cada administració determini reglamentàriament.  
    

  Reglamentàriament, les administracions poden establir l’obligació de relacionar-s’hi per mitjans electrònics per a determinats procediments i per a certs col·lectius de persones físiques que per raó de capacitat econòmica, tècnica, dedicació professional o altres motius quedi acreditat que tenen accés i disponibilitat dels mitjans electrònics necessaris. 

Seguiu aquests passos per generar i emetre factures electròniques:

2. Generau la factura electrònica

Emplenau els camps i indicau el centre al que va dirigida la factura per mitjà de les dades que us facilitam a continuació.

3. Enviau les factures electròniques al Punt General d’Entrada de Factures de l’Administració General de l’Estat (FACe)

Una vegada generada i guardada la factura, enviau-la al Punt General dEntrada de Factures de lAdministració General de lEstat (FACe) per mitjà dun dels tres sistemes dautenticació: Cl@ve, signatura electrònica o certificat electrònic. 

Codis DIR 3 del Servei de Salut de les Illes Balears per generar les factures electròniques

Consultau els codis DIR3 de las gerències IBSALUT

 • CODI DIR3 DE LA DIRECCIÓ GENERAL DE L'IBSALUT

  A04046352 

 • CODI DIR3 DE L’HOSPITAL UNIVERISTARI SON ESPASES

  A04005003 

 • CODI DIR3 DE L’HOSPITAL MATEU ORFILA

  A04005010 

 • CODI DIR3 DE L’HOSPITAL CAN MISSES

  A04005008 

 • CODI DIR3 DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI SON LLÀTZER

  A04005002  

 • CODI DIR3 DE L’HOSPITAL DE MANACOR

  A04005007 

 • CODI DIR3 DE L’HOSPITAL COMARCAL D’INCA

  A04005006 

 • CODI DIR3 DE LA GERÈNCIA D’ATENCIÓ PRIMÀRIA DE MALLORCA

  A04006333 

 • CODI DIR3 DE LA GERÈNCIA DEL SERVEI D'URGÈNCIES 061

  A04006332 

 • CODI DIR3 DE GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS (GSAIB)

  A04023687 


DADES FISCALS
DEL SERVEI DE SALUT DE LES ILLES BALEARES
DADES FISCALS DE GESTIÓ SANITÀRIA I ASSISTENCIAL DE LES ILLES BALEARS (GSAIB)