Concessions

Servei de Salut de les Illes Balears

Concessions sanitàries

 1. HOSPITAL UNIVERSITARI SON ESPASES

 2. COMPLEX ASSISTENCIAL CAN MISSES I DOS CENTRES DE SALUT QUE S'HI VINCULEN

 3. SERVEI PÚBLIC D'ONCOLOGIA RADIOTERÀPICA PER A LA POBLACIÓ DE LES ILLES DE MENORCA, EIVISSA I FORMENTERA

1. Hospital Universitari Son Espases: Contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació de l'Hospital Universitari Son Espases

 

Les variacions en l'estructura i les necessitats de la població estable de les Illes Balears, els nivells d'afluència turística, que el darrer any han suposat l'entrada en la comunitat autònoma de devers onze milions de persones, han fet necessari el desenvolupament de noves infraestructures sanitàries en el territori autonòmic, que milloraran la xarxa d'atenció hospitalària, adaptant parcialment la capacitat dels hospitals i centres de salut a les noves demandes.

 

En aquest context, la Conselleria de Salut i Consum ha aprovat el Pla d'Infraestructures Sanitàries 2004-2010, amb l'objectiu de dotar la població d'una infraestructura sanitària adequada que permeti l'assistència dins dels estàndards exigits per l'alta tecnologia, pels nous criteris d'atenció ambulatòria que presideixen l'actual gestió hospitalària i per les noves condicions de confortabilitat mínimes requerides pel malalt i el personal sanitari.

 

En concret, en relació amb l'Hospital Universitari Son Dureta, peça clau de la infraestructura sanitària de la comunitat autònoma i hospital de referència per a tot el territori balear, es va posar de manifest la urgent necessitat d'emprendre una profunda reforma de la seva estructura i funcionament, a fi d'aconseguir adaptar-ne la capacitat i les característiques a les noves demandes sanitàries.

 

Després de l'estudi d'altres alternatives, com la de reformar l'actual hospital (de la qual cosa dona compte el mateix Pla Funcional de Reforma de l'Hospital Son Dureta), descartada per la impossibilitat, d'una banda, de compatibilitzar la reforma i l'ampliació de l'actual hospital amb l'assistència sanitària que s'havia de prestar als pacients i, per altra, per la necessitat de disposar d’una nova infraestructura sanitària en el menor temps possible, la Conselleria de Salut i Consum, en l'àmbit de les seves competències (article 148.121 de la Constitució espanyola i article 10.14 de l'Estatut d'autonomia de les Illes Balears, aprovat per la Llei orgànica 2/1983, de 25 de febrer, modificada per Llei orgànica 3/1999, de 8 de gener), ha adoptat la decisió de construir un nou hospital al paratge de Son Espases, mantenint en funcionament durant el procés de construcció l'actual hospital universitari amb els seus nivells de prestació actuals.

La construcció del nou hospital s'articula a través del contracte de concessió d'obres públiques previst en l'article 220 i següents del Reial decret legislatiu 2/2000, de 6 de juny, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de contractes de les administracions públiques, en virtut de la reforma operada per la Llei 13/2003, de 23 de maig, reguladora del contracte de concessió d'obres públiques, pel fet d’entendre's que la figura jurídica esmentada és la que millor s'adequa a la naturalesa i les circumstàncies del projecte.

 

 • En dates 28 d'octubre, 11 de novembre i 18 de novembre de 2005 es publica en el DOCE, en el BOIB i en el BOE, respectivament, l'anunci de licitació del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció, conservació i explotació del nou Hospital Universitari Son Dureta, d'ara endavant Hospital Universitari Son Espases.
 • En data 25 de gener de 2007 es formalitza i subscriu el contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou Hospital Universitari Son Dureta (exp. SSCC CA 01/06), d'ara endavant Hospital Universitari Son Espases, entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat Concessionària Hospital Universitari Son Espases.
 • En data 6 d'agost de 2010 es firma la modificació núm. 1 del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació de l'Hospital Universitari Son Espases (exp. SSCC MO 22/10).
 • En data 21 d'agost de 2018 es firma la modificació núm. 2 del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació de l'Hospital Universitari Son Espases (exp. SSCC MO 247/18) per a l'execució de les obres d'ampliació de l'aparcament, reforma del Servei d'Oncologia Pediàtrica i reforma del Servei d'Urgències de l'Hospital Universitari Son Espases.
 • En data 28 de desembre de 2018 es firma la modificació núm. 3 del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació de l'Hospital Universitari Son Espases (exp. SSCC MO 481/18), l'objecte del qual és la modificació de la gestió del servei d'aparcament del recinte i la recuperació del personal estatutari prèviament transferit a la Societat Concessionària.

 

L'objecte del contracte de concessió consisteix en el següent: 

 1. Execució de les obres de l'Hospital Universitari Son Espases.
 2. Conservació i manteniment del nou edifici que es construeixi.
 3. Explotació dels següents serveis no clínics de l'Hospital Universitari Son Espases: 
 • Servei d'alimentació a pacients
 • Servei de bugaderia i llenceria
 • Servei d'esterilització
 • Servei de neteja
 • Servei de seguretat
 • Servei de manteniment general
 • Servei d'impremta
 • Servei de gestió de biblioteca
 • Servei de gestió de residus
 • Servei de gestió de l'arxiu d'històries clíniques
 • Servei de desinsectació i desratització
 • Serveis amb ingressos de tercers:
  • Servei d'aparcament
  • Servei de televisió, telefonia i Internet
  • Servei de màquines vending
  • Servei de cafeteria-restaurant i menjador extern
  • Servei de guarderia
  • Altres serveis amb ingressos de tercers aprovats per l'Administració (locals comercials, botigues, caixers automàtics, etc.).

 

4. Explotació d'aquelles zones complementàries que siguin aptes per al desenvolupament d'activitats de caràcter comercial o anàleg compatibles amb la prestació de serveis sanitaris, amb l’autorització prèvia de l'Administració.

 

2. Complex Assistencial Can Misses: Contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i dos centres de salut que s’hi vinculen

 

Les variacions en l'estructura i les necessitats de la població estable de les Illes Balears, els nivells d'afluència turística, així com les previsions de creixement de la població de l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera, on es preveu un increment de la població l'any 2015 d’un 27%, aproximadament, fan necessari el desenvolupament de noves infraestructures sanitàries al territori autonòmic que millorin la xarxa d'atenció sanitària, adaptant parcialment la capacitat dels hospitals i centres de salut a les noves demandes. 

 

Aquestes circumstàncies, entre d'altres, han motivat l'aprovació del Pla d'Infraestructures Sanitàries 2008-2012 per part de la Conselleria de Salut i Consum de les Illes Balears, per tal de dotar la població d'unes infraestructures sanitàries adequades que permetin la seva assistència dins dels estàndards exigits avui per l'alta tecnologia, per les noves pautes d'atenció ambulatòria i per les noves condicions de confortabilitat requerides pel malalt i pel personal sanitari.

 

En concret, el Pla esmentat posa de manifest la necessària ampliació i la remodelació de l'actual Hospital Can Misses a Eivissa, en funcionament des de l'any 1985 i que, atesa l'obsolescència de moltes de les seves instal·lacions, no cobreix adequadament les necessitats d'atenció clínica de la població en la seva àrea d'influència. Així mateix, la situació actual exigeix tant l'adaptació del Centre de Salut de Can Misses, limítrof actualment amb l'hospital, com la construcció d'un nou centre de salut en el municipi de Sant Josep de sa Talaia, que permeti descongestionar, considerablement, els d'Es Viver i Sant Antoni.

 

D'aquesta manera, el Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) avança en el procés d'adequació de l'atenció primària i l'especialitzada a l'increment i a l'assentament poblacional, tant actual com projectat. Es tracta, doncs, d'un procés el final del qual és dotar l'illa de la cartera de serveis requerida, alhora que es trasllada un missatge de futur que il·lusioni tant els professionals sanitaris d'atenció especialitzada d'Eivissa, com els del primer nivell d'assistència, atesa la condició de gerència única de l'Àrea de Salut, i que generi una millora de la qualitat percebuda pels pacients. 

 

En aquest context, l'IB-SALUT ha adoptat la decisió d'iniciar de forma immediata les obres d'ampliació i remodelació de les actuals instal·lacions de l'Hospital Can Misses, que, després del procés esmentat, conformaran un autèntic complex assistencial que possibilitarà el reajustament de les necessitats futures dels serveis d'hospitalització de la població resident en l'àmbit territorial de l'illa d'Eivissa, d'acord amb les projeccions demogràfiques i els criteris de planificació del mapa sanitari de les Illes Balears.

 

D'idèntica forma, ha acordat la construcció del nou Centre de Salut de Can Misses, que s'ubicarà en una part de les instal·lacions de l'actual Hospital Can Misses, i del Centre de Salut de San Josep. Els centres de salut esmentats estaran inexorablement vinculats a les instal·lacions del nou complex assistencial, atesa la relació existent entre els serveis d'atenció primària i d'assistència especialitzada, integrats en una gerència única, que permetran, d'aquesta manera, contribuir a una prestació sanitària integral als ciutadans. 

 

Per a la determinació del model que permeti l'execució de les infraestructures assenyalades, s'ha plantejat la conveniència de compatibilitzar el projecte amb les peculiaritats derivades del model organitzatiu de l'Àrea de Salut. 

Per això, dins les possibilitats previstes en la Llei 30/2007, de 30 d'octubre, de contractes del sector públic, l'IB-SALUT ha considerat que el contracte de concessió d'obres públiques és la fórmula idònia per executar la remodelació i l'ampliació de l'actual Hospital Can Misses, que doni lloc al nou complex assistencial de Can Misses. El contracte esmentat permet incorporar, a més, l'execució dels dos centres de salut citats, pel fet de tractar-se d'obres que s’hi vinculen i que són necessàries perquè el nou complex assistencial compleixi la finalitat determinant de la seva construcció: la satisfacció de les necessitats de salut de forma integral, en concordança amb el model de gerència adoptat. D'altra banda, aquest mateix model gerencial justifica que alguns dels serveis no clínics que seran explotats pel concessionari, es prestin, igualment, per a tots els centres inclosos en la gerència de l'Àrea de Salut d'Eivissa, si bé des de les mateixes instal·lacions del complex assistencial.

 

 • En dates 11 d'agost, 20 d'agost i 27 d'agost de 2009 es publica en el DOCE, en el BOE i en el BOIB, respectivament, l'anunci de licitació del contracte de concessió d'obra pública per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i de dos centres de salut que s’hi vinculen.
 • En data 15 de març de 2010 es formalitza i se subscriu el contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i de dos centres de salut que s’hi vinculen (exp. SSCC CA 151/09), d'ara endavant Hospital Can Misses, entre el Servei de Salut de les Illes Balears i la Societat Concessionària Gran Hospital Can Misses.
 • En data 15 d'abril de 2013 es formalitza la modificació núm. 1 del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i d'un centre de salut que s’hi vincula (exp. SSCC MO 255/12).
 • En data 7 d'agost de 2018 es firma la modificació núm. 2 del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i d'un centre de salut que s’hi vincula (exp. SSCC MO 230/18) per a l'execució de les obres d'instal·lació d'un ascensor que comuniqui amb l'aparcament P1 de l'Hospital Can Misses.
 • En data 20 de desembre de 2018 es firma la modificació núm. 3 del contracte de concessió d'obres públiques per a la construcció, conservació i explotació del nou complex assistencial de Can Misses i d’un centre de salut que s’hi vincula (exp. SSCC CA 290/18) per a l'execució de les obres de la Fase I de reforma de l'Edifici J.

 

L'objecte del contracte de concessió consisteix en el següent:

1. Execució de les obres del nou complex assistencial de Can Misses, que, de conformitat amb el projecte de construcció aprovat per l'Administració, englobaran: 

 • Les obres de reforma, adequació i modernització de l'edifici en el qual s'ubica l'actual Hospital Can Misses.
 • La construcció de les obres d'ampliació de l'hospital. 

2. Execució de les obres vinculades al nou complex assistencial de Can Misses, concretades en: 

 • La construcció del Centre de Salut de Can Misses, que s'ubicarà en una part de les instal·lacions de l'actual Hospital Can Misses.
 • La construcció del Centre de Salut de Sant Josep de sa Talaia, de conformitat amb el projecte de construcció específic aprovat per l'Administració. 

3. Conservació i manteniment tant del conjunt d'edificis i instal·lacions que conformaran el nou complex assistencial de Can Misses, incloses les relatives al Centre de Salut de Can Misses, com del Centre de Salut de Sant Josep de sa Talaia.

 

4. Explotació dels següents serveis no clínics de les noves infraestructures: 

 • Servei de restauració
 • Servei de bugaderia i llenceria
 • Servei d'esterilització
 • Servei de neteja i higienització
 • Servei de seguretat i vigilància
 • Servei de manteniment d'instal·lacions
 • Servei de gestió de residus
 • Servei de gestió de l'arxiu d'històries i documentació clínica
 • Servei de desinsectació i desratització
 • Servei de jardineria i cures exteriors
 • Servei de logística
 • Servei de gestió telefònica
 • Serveis amb ingressos de tercers:
  • Servei d'aparcament
  • Servei de televisió, telefonia i Internet
  • Servei de màquines vending
  • Servei de cafeteria-restaurant i menjador extern
  • Servei de guarderia i ludoteca
  • Altres serveis amb ingressos de tercers aprovats per l'Administració (locals comercials, botigues, caixers automàtics, etc.).

 

L'explotació del nou complex assistencial de Can Misses comprendrà, de manera específica, l'obligació del concessionari de prestar des de les instal·lacions del mateix complex els següents serveis no clínics per a la resta de centres inclosos en l'Àrea de Salut d'Eivissa i Formentera: 

 • Servei de restauració
 • Servei de bugaderia i llenceria
 • Servei d'esterilització
 • Servei de gestió de residus
 • Servei de gestió de l'arxiu d'històries i documentació clínica
 • Servei de logística
 • Servei de gestió telefònica

5. Explotació d'aquelles zones complementàries del nou complex assistencial de Can Misses que, d'acord amb el projecte de construcció, siguin aptes per al desenvolupament d'activitats de caràcter comercial o anàleg compatibles amb la prestació de serveis sanitaris, amb l’autorització prèvia de l'Administració.