Infraestructures

Servei de Salut de les Illes Balears

Tràmit d’informació pública del contracte de concessió d’obres dels Centres de Salut d’Atenció Primària Bons Aires, Son Ferriol i Pollença de l’Àrea de salut de la Illa de Mallorca, expedient SSCC PA 282/22

De conformitat amb l’article 247.3 i 249.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP), s’obre el tràmit d’informació pública per un termini d’un mes comptador des de l’endemà de la publicació del corresponent anunci en el Butlletí Oficial de les Illes Balears. Aquesta informació pública inclou, l'estudi de viabilitat de la concessió a més, dels projectes d’obres dels nous centres de salut.

Documentació

Darrera actualització: 21/09/2022

Total Files Count :
Total Size :