Període mitjà de pagament

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Període mitjà de pagament

El període mitjà de pagament global a proveïdors del Servei de Salut de les Illes Balears el publica mensualment la Conselleria d'Hisenda i Administracions Públiques, d’acord amb el Reial decret 635/2014, de 25 de juliol, pel qual es despleguen la metodologia de càlcul del període mitjà de pagament a proveïdors de les administracions públiques i les condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, que preveu la Llei orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera.