Comisión Ortoprotésica

La Comissió Ortoprotètica, adscrita al Servei de Salut, és una comissió multidisciplinària, formada per professionals sanitaris de totes les gerencias territoriales i dels Serveis Centrals del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquesta Comissió es crea com a òrgan col·legiat assessor de la Dirección de Asistencia Sanitaria, per  tal  d‘establir un marc de diàleg i d‘informació entre el Servei de Salut, els professionals sanitaris i els establiments dispensadors, per tal de millorar la qualitat de la prestació als usuaris.