Logo ASEF
 1. Respecte a la personalitat, dignitat humana i intimitat del/la pacient, sense que pugui ser discriminat/da per raons de tipus social, econòmic, moral o ideològic.
 2. Atenció sanitària integral dels seus problemes de salut, dins d'un funcionament eficient dels recursos sanitaris disponibles.
 3. Informació continuada i suficient en funció de les circumstàncies personals de cada pacient, admetent la possibilitat de que també puguin ser informades les persones vinculades a ell/a per raons familiars o de fet, en la mesura que el/la pacient ho permeti, de manera expressa o tàctica (art. 5.1 de la Llei bàsica).
 4. Confidencialitat de tota la informació relacionada amb el seu procés, en la seva estada en les institucions sanitàries públiques i privades que col·laboren amb el sistema públic, llevat de per exigències legals que ho facin imprescindibles (art. 10.3 de la Llei general de Sanitat ).
 5. El/la pacient o usuari/a té dret a decidir lliurement, després de rebre la informació adequada, entre les opcions clíniques disponibles (art. 2.3 de la Llei bàsica) sent precís el consentiment informat previ a qualsevol actuació. Tot pacient o usuari té dret a negar-se al tractament excepte en els casos determinats per la llei. En aquest cas la seva negativa haurà de constar per escrit (art. 2.4 de la llei bàsica).
 6. Tot pacient o usuari/a té dret a que quedi constància per escrit o en el suport tècnic més adequat de la informació continguda en tots els seus processos assistencials (art.15.1 de la Llei bàsica).
 7. Assignació d'un metge, el nom del qual haurà de conèixer, i que serà el seu interlocutor vàlid amb l'equip assistencial. En cas d'absència, un altre de facultatiu de l'equip assumirà la responsabilitat.
 8. Possibilitat de negar-se al tractament, excepte en els casos assenyalats en el punt 5, havent de sol·licitar per aquest fi l'alta voluntària, en les condicions que s'assenyala el punt 3 de l'apartat de deures del pacient.
 9. Que no es realitzin en la seva persona investigacions, experiments o assaigs clínics sense una informació sobre mètodes, riscs i finalitats. Serà imprescindible l'autorització per escrit del pacient i l'acceptació per part del metge dels principis bàsics i normes que estableix la declaració d'Hèlsinki. Les activitats docents requeriran així mateix consentiment exprés del pacient.
 10. Correcte funcionament dels serveis assistencials i administratius i que l'estructura de la Institució proporcioni unes condicions acceptables d'habitabilitat, higiene, alimentació, seguretat i respecte a la seva intimitat.
 11. En cas d'hospitalització, que aquesta incideixi el menys possible en les seves relacions socials i personals.
 12. Informació sobre els aspectes de les activitats assistencials que afectin el seu procés i situació personals.
 13. Coneixement de les vies formals per a presentar reclamacions, queixes, suggeriments i, en general, per a comunicar-se amb l'administració de les Institucions.
 14. Alta voluntària a tota hora, després de firmar el document corresponent, exceptuant els casos determinats per la llei.
 15. Possibilitat d'esgotar les possibilitats raonables de superació de la malaltia.
 16. Que les Institucions Sanitàries li proporcionin:
  • Una assistència tècnica correcta, amb personal qualificat.
  • Un aprofitament màxim dels mitjans disponibles.
  • Una assistència amb els mínims riscs, dolor, molèsties psíquiques i físiques.