Gabinet Tecnicoassitencial

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Gabinet Tecnicoasssitencial

El Gabinet Tecnicoassistencial està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn de la Direcció General. És el Servei responsable del tractament, anàlisi i difusió de les dades sanitàries del Servei de Salut per tal de transformar-les en coneixement per l’organització.

Coordinadora

Antònia Salvà Fiol

Ubicació i contacte

Gabinet Tecnicossistencial
Direcció General
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, entresòl - 07003  Palma
Tel. 971175600

 Àrees de feina

Àrea de producció i difusió estadística, amb les següents funcions:

  1. Elaboració i difusió de les estadístiques sanitàries del Servei de Salut de Salut de les Illes Balears (quadres de comandament, memòries,...).
  2. Elaboració d’estudis d’investigació i anàlisis de la informació sanitària.
  3. Disseny i seguiment del contracte de gestió.
  4. Gestió de sol·licituds de dades sanitàries.
  5. Supervisió de la gestió, l’actualització i explotació dels registres dels sistemes d’informació assistencial del Servei de Salut.

   

Àrea de normalització i metodològica, amb les següents funcions:

  1. Supervisió de la gestió dels sistemes d’informació aplicats a la producció i del desenvolupament de les bases de dades d’informació sanitària (SOPHIA,...).
  2. Coordinació i homologació de la producció estadística (conceptes i indicadors), mitjançant els grups d’experts i comissions.
  3. Assessoria tècnica sobre aspectes metodològics en el càlculs d’indicadors i per estudis d’investigació.
  4. Elaboració i difusió de diccionaris de conceptes i indicadors.
  5. Promoció de la recerca i del perfeccionament professional del personal del Gabinet Tècnic del Servei de Salut i les gerències.

   

Oficina de qualitat, que té com a funció principal la de desenvolupar estratègies de qualitat assistencial, disminuir la variabilitat en la pràctica clínica, definir indicadors de qualitat i seguretat del pacient i millorar l’assistència.

Funcions

El Gabinet Tecnicoassistencial—el titular del qual podrà tenir el rang de subdirector, o es podrà cobrir segons el que es disposa en la disposició addicional primera d'aquesta norma— actuarà sota la dependència de la Direcció General, i té les funcions següents:

 

 1. Elaborar els indicadors assistencials necessaris per al desenvolupament de l'activitat assistencial.
 2. Homogeneïtzar i homologar registres, codis, diccionaris i catàlegs, per a tots els centres que integren el Servei de Salut.
 3. Elaborar els quadres de comandament necessaris per a la gestió del Servei de Salut.
 4. Elaborar els indicadors assistencials i quadres de comandaments necessaris per a la gestió de les diferents direccions generals i de la Conselleria de Salut i Consum mateixa.
 5. Elaborar els contractes de gestió entre el Servei de Salut i les diferents gerències.
 6. Elaborar els protocols necessaris per a l'aplicació per part dels professionals i les professionals del Servei de Salut.
 7. Adaptar els sistemes d'informació assistencials al mesurament de resultats i a l'avaluació clínica, i homogeneïtzar la informació clínica, els catàlegs i els conceptes.
 8. Monitoritzar i analitzar els indicadors d'avaluació proposats per les diferents direccions i subdireccions per tal d'assegurar un seguiment correcte dels contractes de gestió, dels projectes i de les estratègies assistencials del Servei de Salut.
 9. Potenciar la Factoria d'Informació Corporativa (FIC) i el sistema d'informació SOPHIA, com a eines per al seguiment dels indicadors d'activitat assistencial, dels recursos dels medicaments, dels recursos humans, d'Història de Salut i dels contractes de gestió.
 10. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció General i les que li siguin delegades expressament. 
 Accés directe

 Enllaços externs d'interès