Servei de Seguretat de la Informació

El Servei de Seguretat de la Informació està adscrit al Servei de Salut de les Illes Balears i depèn del Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicació.  És el servei responsable de vetllar i implantar els requeriments tècnics i legals en matèria de seguretat de la informació del Servei de Salut.

Cap del Servei

Miguel Angel Benito Tovar

Ubicació i contacte

Servei de Seguretat de la Informació
Departament de Tecnologia de la Informació i Comunicació
Servei de Salut de les Illes Balears 
OTIC: Carrer de Ses Escoles s/n Bendinat, 07184 - Calvià
Tel. 971426530

Funcions
 1. Definir, implantar i promocionar de la política de seguretat i els estàndards mínims i comuns relatius a la seguretat de la informació d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal.

 2. Suport i assessorament en matèria de protecció de dades i seguretat de la informació.

 3. Vetllar per la correcta implantació i funcionament de les mesures de seguretat a nivell tècnic per garantir la seguretat dels sistemes del Servei de Salut (ciberseguretat, auditories tècniques,...).

 4. Vetllar per l’adequació del Servei de Salut a la normativa vigent en seguretat i protecció de dades (auditories normatives, seguretat consultiva, anàlisi de riscos,...).

 5. Promoure i coordinar les accions de formació, conscienciació i compliment de les obligacions en matèria de seguretat de la informació en el Servei de Salut.

 6. Validar els plans de continuïtat.

 7. Gestionar els serveis de gestió d’identitats i de firma i custòdia electrònica.

 8. Actuar com a secretari i coordinar l’execució de les decisions del Comitè de seguretat de la informació dels Serveis Centrals i del Comitè per a la gestió i la coordinació de la seguretat de la informació.

 9. Reportar les actuacions en matèria de seguretat i dels incidents i informar dels resultats de les avaluacions dels riscos al Comitè de seguretat de la informació dels Serveis Centrals i al Comitè per a la gestió i la coordinació de la seguretat de la informació.

 
Àrees de feina
 1. Àrea de seguretat tècnica, responsable de vetllar per la correcta implantació i funcionament de les mesures de seguretat a nivell tècnic.
 2. Àrea de seguretat normativa, responsable de vetllar per l’adequació del Servei de Salut a la normativa vigent en seguretat i protecció de dades.
 
Enllaços d'interés

Butlletins de l'Oficina de Seguretat

Codi de bones pràctiques en tecnologies de la informació i de la comunicació (TIC) 

Política de seguretat de la informació