Subdirecció de Pressupostos i Control de Despesa

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa

La Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependència de la Direcció de Gestió i de Pressupostos.

Direcció

Sudirector: Andreu Díaz Rubio

Ubicació i contacte

Subdirecció de Pressupostos i Control de la Despesa
Direcció de Gestió i de Pressupostos
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3er pis - 07003  Palma
Tel. 971 17 56 00

Funcions

La Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa, sota la dependència de la Direcció de Gestió i de Pressupostos, té les funcions següents:

 

 1. Elaborar l'avantprojecte de pressupost del Servei de Salut i la distribució de crèdits per centres de despesa.

 2. Elaborar i tramitar les propostes de modificació de crèdits pressupostaris.

 3. Coordinar la gestió econòmica i pressupostària de tots els centres de despesa del Servei de Salut i fer-ne un seguiment.

 4. Definir, dirigir, coordinar i executar la política de tresoreria i fer-ne el seguiment, i gestionar els drets econòmics i el pagament de les obligacions, a més de coordinar i supervisar els instruments per executar-les.

 5. Executar el contracte de gestió en el seu àmbit competencial i fer-ne un seguiment.

 6. Dur a terme les actuacions necessàries per aconseguir la cooperació i la coordinació amb els òrgans de control financer intern i extern.

 7. Dur a terme la gestió i l'inventari del patrimoni.

 8. Analitzar els costos, i fer el seguiment i l'avaluació interna de la gestió economicopressupostària.

 9. Elaborar el compte anual del Servei de Salut.

 10. Organitzar i dirigir la comptabilitat del Servei de Salut d'acord amb les directrius del règim general de comptabilitat pública.

 11. Fer les propostes de modificació de crèdit.

 12. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció de Gestió i de Pressupostos i les que li siguin delegades expressament.

Memòria pressupostària