Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals

La Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals del Servei de Salut de les Illes Balears (IB-SALUT) està sota la dependènica de la Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa.

Direcció

Subdirector: Yago Gómez Pérez

Ubicació i contacte

Subdirecció d'Infraestructures i Serveis Generals
Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa
Servei de Salut de les Illes Balears 
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 1er pis - 07003  Palma
Tel. 971175600
 

Funcions

La Subdirecció d’Infraestructures i Serveis Generals, sota la dependència de la Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa, té les funcions següents:

 

  1. Gestionar, planificar, supervisar, controlar i dirigir les obres.

  2. Fer propostes sobre millores i actualització de les instal·lacions.

  3. Gestionar i supervisar les empreses concessionàries en matèria de compliment de contractes i de nivells de servei.

  4. Gestionar i controlar la documentació generada en les obres segons la normativa vigent.

  5. Supervisar l'elaboració de la documentació necessària per adjudicar contractes de serveis generals i controlar que les empreses els compleixin.

  6. Dissenyar les estratègies relatives al subministrament d'energia elèctrica, gas, aigua, gasoil, etc., coordinar la contractació d'aquests serveis i controlar-ne la facturació.

  7. Exercir, en general, totes les funcions que li atribueixi la Direcció d'Àrea de Coordinació Administrativa i les que li siguin delegades expressament.