Servei de Relacions Laborals

El Servei de Relacions Laborals del Servei de Salut de les Illes Balears està sota la Direcció d'Àrea de Professionals i Relacions Laborals i la Subdirecció de Gestió de Personal.

La funció més rellevant d'aquest servei és coordinar les relacions entre el Servei de Salut i les organitzacions sindicals més representatives a l’àmbit sanitari autonòmic i amb els òrgans de representació i negociació prevists a la normativa vigent.

Cap del Servei

Irene Ruiz Aguiló

Ubicació i contacte

Servei de Relacions Laborals
Subdirecció de Gestió de Personal
Servei de Salut de les Illes Balears
C/ de la Reina Esclarmunda, 9, 3r pis - 07003 Palma
Tel. 971 17 55 93

Objectius

Objectiu principal: vetllar per una correcta coordinació de les relacions entre les organitzacions sindicals  i el Servei de Salut de les Illes Balears i agilitzar-ne les negociacions en l’àmbit dels recursos humans del personal estatutari.

Objectius específics: 

 1. Dur a terme una correcta coordinació de les relacions entre l’administració i les organitzacions sindicals.
 2. Assegurar el bon funcionament de les negociacions i les reunions amb les organitzacions sindicals, donant impuls i el suport necessari als òrgans i meses de negociació i representació existents.
 3. Dur a terme les actuacions necessàries per la realització de les eleccions sindicals.
 4. Aconseguir una adequada gestió del crèdit horari sindical.
 5. Vetllar per que es duguin a terme les actuacions necessàries que es deriven de les convocatòries de vaga.
 6. Prestar el suport necessari a les organitzacions sindicals en els assumptes del seu interès (assumint la resolució de peticions diverses, la resolució de recursos, l’enviament de documentació o informació requerida, etc.).
Funcions
 1. Assumir diverses funcions relatives a la relació amb les organitzacions sindicals i els òrgans de representació i negociació.
 2. Coordinar les negociacions entre el Servei de Salut i les organitzacions sindicals representades a la Mesa Sectorial de Sanitat.
 3. Coordinar i facilitar la organització de les eleccions als òrgans de representació dels treballadors i la consegüent configuració de les juntes de personal i comitès d’empresa resultants, així com de la Mesa Sectorial de Sanitat, entre d’altres.
 4. Assumir i gestionar el control del crèdit horari sindical i dels alliberaments sindicals.
 5. Coordinar i gestionar les actuacions necessàries derivades de les convocatòries de vaga.
 6. Assumir la redacció i preparació d’acords i pactes sindicals, així com d’altres normes que afecten als treballadors i preparar documents administratius diversos.
 7. Assumir qualsevol altre assumpte relatiu a les relacions laborals que li sigui encomanades.
 
Normativa
 • Reial decret legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut bàsic de l’empleat públic.
 • Llei 55/2003, de 16 de desembre, de l’Estatut Marc del personal estatutari dels serveis de salut.
 • Llei orgànica 11/1985, de 2 d’agost, de llibertat sindical.
 • Llei 9/1987, de 12 de juny, d’òrgans de representació, determinació de les condicions de treball i participació del personal al servei de les administracions públiques.
 • Acord del Consell de Govern de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Pacte pel qual s’aprova el Reglament d’organització i funcionament de la Comissió Tècnica i d’Estudis de la Mesa Sectorial de Sanitat de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.