Comitè d’indicadors de qualitat de prescripció d’atenció primària

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Comitè d’Indicadors de Qualitat de Prescripció d’Atenció Primària

El Comitè d’Indicadors de Qualitat de Prescripció d’Atenció Primària és una comissió multidisciplinària, constituïda per professionals sanitaris d'atenció primària i tècnics de suport de totes les àrees de salut. Aquest Comitè actua com a òrgan col·legiat assessor de la Direcció d'Assistència Sanitària

Objectiu

L'objectiu del Comitè és definir, desenvolupar i implementar els indicadors de qualitat de prescripció d’Atenció Primària a l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears. Aquests indicadors mesuren la qualitat de l'assitència sanitària dels equips d’Atenció Primària a partir de criteris i estàndards fonamentats en l'evidència científica disponible. 

Normativa

Resolució del director general per la qual es crea la Comissió Tècnica d'Indicadors de Qualitat Assistencial d'Atenció Primària del Servei de Salut de les Illes Balears, de 22 de febrer de 2018.