Header SAMU 061

Davant una situació d'Emergència Col·lectiva i/o Catàstrofe, el Centre Coordinador d'Urgències Mèdiques (CCUM) és l'estructura funcional responsable de dur a terme el conjunt d'actuacions extrahospitalàries necessàries per assegurar una assistència sanitària efectiva, centralitzant tota la informació que es generi i facilitant la coordinació i la comunicació fluida entre les Administracions, entitats, i recursos sanitaris que participin en la resolució de l'Emergència.

El CCUM és l'òrgan sobre el que recau la coordinació de totes les operacions sanitàries previstes en el Procediment Operatiu Assistencial de Situacions Extraordinàries. Les seves tasques inicials són: davant la notícia d'amenaça o accident col·lectiu amb un nombre de víctimes que superi la demanda habitual, actuarà seguint les fases que es descriuen:

  • Organitzar i contrastar la informació
  • Tipificar la situació
  • Activació del Pla
  • Operativitat del Pla

Galeria Multimèdia