Header SAMU 061

Llei de protecció de dades de caràcter personal (LOPD)

La Gerència d’Atenció d’Urgències 061 (en endavant, GAU 061) es compromet a complir la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals, particularment la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD) i el Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la LOPD (RLOPD), juntament amb la resta de les normes de desplegament.

La GAU 061, com a responsable dels fitxers o del tractament de dades de caràcter personal recollits amb la finalitat de dur a terme la prestació dels serveis oferits en el seu portal web, tractarà les dades personals dels usuaris per a les finalitats que s’especifiquen més endavant i hi aplicarà el tractament amb la confidencialitat deguda i observant les obligacions que la regulació de la protecció de dades de caràcter personal imposa, posant esment especial en les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixin la seguretat de les dades, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzats tenint en compte l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades tractades i els riscs als quals estan exposades.

La GAU 061 informa els usuaris que les dades de caràcter personal recollides per mitjà del seu portal web es tractaran i s’incorporaran als corresponents fitxers de dades de caràcter personal que són de titularitat de la GAU 061 amb les finalitats següents:

 • Formularis de queixes i suggeriments
  En emplenar el formulari de queixes i suggeriments, la persona titular de les dades consignades autoritza la GAU 061 a utilitzar-les i tractar-les amb la finalitat d’incloure-les en el sistema de queixes i suggeriments per a la gestió de les queixes i els suggeriments rebuts per mitjà del portal.
 • Informació relacionada amb els processos de selecció de personal
  La persona titular de les dades consignades autoritza la GAU 061 a utilitzar-les i tractar-les amb la finalitat de tractar-les i incorporar-les al fitxer de selecció i provisió de personal per a la gestió dels processos de selecció i provisió de llocs de treball. Així mateix, la GAU 061 informa que les dades que es mostren en el portal en relació amb els processos de selecció formen part del fitxer “Selecció i provisió de personal”.

Es pot accedir a més informació consultant l’Ordre de la consellera de Salut, Família i Benestar Social de 18 de juliol de 2011 per la qual es creen fitxers que contenen dades de caràcter personal en l’àmbit del Servei de Salut de les Illes Balears i es modifiquen fitxers creats per l’Ordre de 4 de març del 2009 del conseller de Salut i Consum.

Tot usuari del portal web de la GAU 061 dóna consentiment per al tractament i la incorporació de les dades de caràcter personal recollides amb la finalitat única i exclusiva de gestionar i dur a terme les actuacions derivades de les finalitats indicades més amunt.

La GAU 061 informa els usuaris del seu portal web que poden exercir els drets d’accés, rectificació, cancel•lació i oposició adreçant-se per escrit al responsable del tractament i titular dels fitxers on estan emmagatzemades les seves dades de caràcter personal (Gerència d’Atenció d’Urgències 061. C/ de les Illes Balears, s/n. 07014 Palma).

La GAU 061 no revelarà ni cedirà dades de caràcter personal a terceres persones, excepte les dades exigides legalment. En el supòsit que, per prestar el servei per al qual s’hagin recollit les dades, es requereixi que terceres persones accedeixin a dades de caràcter personal, aquest accés es durà a terme a l’empara de l’article 12 de la LOPD i la GAU 061 actuarà amb totes les garanties que la norma exigeix.

Confidencialitat

La GAU 061 garanteix que tractarà confidencialment les dades de caràcter personal i que ha adoptat totes les mesures de seguretat corresponents a la naturalesa de les dades de caràcter personal i al tractament aplicat. Així mateix, garanteix que els sistemes d’informació en els quals els emmagatzemarà disposen de les mesures de seguretat exigides pel RLOPD.

A més, la GAU 061 garanteix el principi de seguretat en la implantació i la utilització de mitjans electrònics, en virtut del qual s’exigeix almenys el mateix nivell de garanties i seguretat que es requereix per emprar mitjans no electrònics. Concretament, garanteix la disponibilitat, la integritat, l’autenticitat, la confidencialitat i la conservació de les dades, de les informacions i dels serveis que gestioni en l’exercici de les competències habilitades per mitjà dels possibles registres electrònics.

Així mateix, la GAU 061 garanteix que tota transmissió de les dades de caràcter personal per mitjà de xarxes de telecomunicacions es du a terme per un canal segur de comunicació, amb la qual cosa queden sempre garantides la intel•ligibilitat i la no-manipulació de les dades i de la informació transmesa (i, per tant, la confidencialitat i la integritat d’aquestes).

Ús de galetes (cookies)

Una galeta és un fitxer de text molt petit que un servidor web pot desar al disc dur d’un equip per emmagatzemar algun tipus d’informació. Només la pot llegir el lloc web que l’hagi enviat a l’equip. Una galeta no és un fitxer executable ni pot propagar o contenir virus, i no pot tenir una longitud superior a 4.000 caràcters.

La GAU 061 utilitza galetes amb la finalitat exclusiva de memoritzar els darrers codis introduïts per l’usuari de l’equip i per establir l’idioma preferit de feina. Això permet reconèixer-lo en les pròximes visites que faci al portal web. No contenen cap dada de caràcter personal, ni informació econòmica o sobre la salut.

Es pot configurar el navegador per acceptar o no les galetes que rep o perquè el navegador avisi quan un servidor vulgui desar una galeta.

La GAU 061 també pot registrar les adreces IP de l’usuari per diagnosticar qualsevol problema amb el nostre servidor, administrar el nostre web i analitzar les tendències dels usuaris.

Condicions d’accés i ús del portal web

Atès el caràcter gratuït de l’accés i de l’ús del portal web, finalitats i entorns determinats requeriran a l’usuari que s’autentiqui prèviament i que hi interactuï per mitjà de qualsevol mecanisme de signatura electrònica reconegut per la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, i pel Decret 107/2006, de 15 de desembre, de regulació de l’ús de la signatura electrònica en l’àmbit de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears. Concretament, ens referim als sistemes següents:

 • DNI electrònic.
 • Sistemes de signatura electrònica avançada, inclosos els basats en certificats electrònics reconeguts i admesos per l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Altres sistemes de signatura electrònica, com ara l’ús de claus concertades en un registre previ com a usuari, l’aportació d’informació coneguda per ambdues parts o altres sistemes no criptogràfics, en els termes i en les condicions que s’hagin determinat.

Veracitat de la informació

Tota la informació que l’usuari faciliti per mitjà del portal web ha de ser veraç. A l’efecte, l’usuari garanteix l’autenticitat de totes les dades que comuniqui en emplenar els formularis necessaris per a la prestació dels serveis. De la mateixa manera, és responsabilitat de l’usuari mantenir actualitzada tota la informació facilitada a la GAU 061, de manera que correspongui en cada moment a la situació real d’aquella. En tot cas, l’usuari és l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que hi consigni i dels perjudicis que causi a la GAU 061 o a terceres persones amb aquesta informació. En aquests casos, la GAU 061 es reserva l’exercici de promoure les accions legals pertinents. En l’exercici de les seves competències, la GAU 061 pot fer les verificacions necessàries per comprovar l’autenticitat de les dades subministrades per l’usuari.

Menors d’edat

Per utilitzar i emplenar els formularis del portal web de la GAU 061, l’usuari ha de tenir almenys 16 anys d’edat.

Si sol•licita qualque tipus de servei adreçat a una persona de menys de 16 anys, l’han de sol•licitar els pares, els tutors, els representants legals o qui en tengui la pàtria potestat, per a la qual cosa aquesta circumstància ha de quedar acreditada.

Obligació de fer un ús correcte del portal web i dels serveis

L’usuari es compromet a emprar el portal web i els serveis de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal i amb la resta d’avisos, reglaments d’ús i instruccions de que li informem, a més de fer-ho de conformitat amb l’ordre públic i la moral i els bons costums acceptats generalment.

A l’efecte, l’usuari s’ha d’abstenir d’utilitzar qualsevol dels serveis amb finalitats o efectes il•lícits, que vagin contra l’ordenació jurídica, que estiguin prohibits en aquest avís legal, que siguin lesius dels drets i dels interessos de la GAU 061 o de terceres persones, o que de qualsevol manera puguin fer malbé, inutilitzar, sobrecarregar, deteriorar o impedir l’ús normal dels serveis, els equips informàtics o els documents, els fitxers i tota classe de contenguts emmagatzemats de la GAU 061 (hacking).

En particular —a títol merament indicatiu i no exhaustiu—, l’usuari es compromet a no transmetre, difondre o posar a disposició de terceres persones informacions, dades, contenguts, missatges, gràfics, dibuixos, fitxers de so o imatge, fotografies, enregistraments, programari i, en general, qualsevol classe de material que tengui alguna d’aquestes característiques:

 • Que, de qualsevol manera, sigui contrari als drets fonamentals i les llibertats públiques reconegudes constitucionalment, en els tractats internacionals i en la resta de la legislació, o bé els menyspreï o hi atempti en contra.
 • Que indueixi o inciti (o les promogui) a actuacions delictives, denigratòries, difamatòries, infamants, violentes o, en general, contràries a la llei, a l’ordre públic o a la moral i als bons costums acceptats generalment.
 • Que indueixi o inciti (o les promoguin) a actuacions, actituds o pensaments discriminatoris per raó de sexe, raça, religió, creences, edat o condició.
 • Que indueixi o pugui induir a un estat inacceptable d’ansietat o temor.
 • Que indueixi o inciti a involucrar-se en pràctiques perilloses, de risc o nocives per a la salut i per a l’equilibri psíquic.
 • Que sigui fals, ambigu, inexacte, exagerat o extemporani, de manera que indueixi o pugui induir a error sobre l’objecte que té o sobre les intencions o propòsits del comunicant.
 • Que sigui contrari al dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar o a la pròpia imatge de les persones.
 • Que de qualsevol manera menyscabi el crèdit de la GAU 061 o de terceres persones.
 • Que infringeixi la normativa sobre el secret de les comunicacions.
 • Que constitueixi publicitat il•lícita, enganyosa o deslleial o, en general, que constitueixi competència deslleial.

 

Obligació de fer un ús correcte dels contenguts

De conformitat amb el que disposa el punt 4.3, l’usuari es compromet a emprar els contenguts* posats a disposició seva al portal web de conformitat amb la llei, amb aquest avís legal, amb les condicions particulars de certs serveis i amb la resta d’avisos, reglaments i instruccions de què li informem, a més de fer-ho de conformitat amb l’ordre públic i la moral i els bons costums acceptats generalment. En particular, es compromet a no dur a terme cap d’aquestes accions:

 • Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els contenguts, llevat que disposi de l’autorització del titular dels drets corresponents o resulti legalment permès.
 • Suprimir, manipular o de qualsevol manera alterar el copyright i la resta de dades identificatives de la reserva de drets de la GAU 061 o dels seus titulars, de les empremtes digitals o de qualsevol altre mitjà tècnic establert per a reconèixer-los.

 

S’entenen per contenguts —sense que aquesta enumeració tengui caràcter limitador— els textos, les fotografies, els gràfics, les imatges, les icones, la tecnologia, el programari, els enllaços i la resta de contenguts audiovisuals o sonors, i també el disseny gràfic i els codis font d’aquests.

Així mateix, l’usuari s’ha d’abstenir d’obtenir i fins i tot d’intentar obtenir els contenguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que, segons els casos, s’hagin posat a disposició seva o s’hagin indicat a l’efecte en el portal web on estiguin allotjats els contenguts o, en general, dels que s’emprin habitualment a Internet a l’efecte sempre que no comportin un risc de dany o inutilització del portal web, dels serveis o dels contenguts.

Ús dels serveis oferits en el portal web de conformitat amb les comunicacions i les notificacions electròniques

La GAU 061 informa sobre la seva política de comunicacions institucionals, basada en les directrius següents:

 • Tota comunicació institucional per la via telemàtica es regeix per les normes següents:
  • Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.
  • Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.
  • Reial decret 1720/2007, de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei orgànica 15/1999.
  • Decret 113/2010, de 5 de novembre, d’accés electrònic als serveis públics de l’Administració de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears.
 • Tota tramesa de comunicacions per correu electrònic o un altre mitjà de transmissió telemàtica equivalent s’ha de dur a terme a sol•licitud de les persones destinatàries o quan aquestes hi hagin donat consentiment expressament. Aquesta directriu no és aplicable quan hi hagi una relació prèvia en la qual la GAU 061 ja hagi obtengut lícitament les dades de contacte de la persona destinatària i les empri per enviar-li comunicacions similars a les que varen ser tramitades inicialment per l’usuari.
 • La GAU 061 ha d’oferir a la persona destinatària la possibilitat d’oposar-se al tractament de les seves dades amb finalitats de divulgació institucional o promocional per mitjà d’un procediment senzill i gratuït, tant en el moment de la recollida de les dades com en cada una de les comunicacions que li dirigeixi, adreçant-se per escrit a la Gerència d’Atenció d’Urgències 061 (c/ de les Illes Balears, s/n. 07014 Palma).
 • La persona destinatària pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat per rebre comunicacions promocionals o institucionals simplement notificant aquesta voluntat al remitent segons el sistema establert en el paràgraf anterior.
 • Durant la tramitació d’un procediment per mitjans electrònics, la persona interessada pot requerir a l’òrgan corresponent que no li enviï les notificacions successives per mitjans telemàtics i que empri els altres mitjans admesos en l’article 59 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Introducció d’hiperenllaços que permeti l’accés al portal web i als serveis

Els usuaris i, en general, les persones que es proposin d’establir un hiperenllaç entre la seva pròpia pàgina web i el portal web han d’obtenir prèviament l’autorització per escrit de la GAU 061. Una vegada obtenguda, la persona interessada es compromet a complir les condicions següents:

 • L’hiperenllaç només ha de permetre accedir a la pàgina d’inici del portal web o a la pàgina web concreta a la qual la GAU 061 l’autoritzi a fer-ho, però no pot reproduir-les de cap manera.
 • No es pot crear un marc sobre les pàgines web del portal web.
 • No es poden fer manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre la GAU 061.

 

Sense llicència

Les marques, els noms i els signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el portal web són propietat de la GAU 061, de tal manera que no es pugui entendre que l’ús del portal web o dels serveis atribueixi a l’usuari cap dret sobre les marques, els noms o els signes distintius.

Així mateix, els contenguts són propietat intel•lectual de la GAU 061, de tal manera que tampoc no es pot entendre cedit a l’usuari —en virtut del que aquest avís legal estableix— cap dels drets d’explotació sobre aquests contenguts més enllà de l’estrictament necessari per a l’ús correcte del portal web i dels serveis.

Exclusió de garanties i de responsabilitat

Disponibilitat i continuïtat, utilitat i fal•libilitat

La GAU 061 intentarà garantir la disponibilitat i la continuïtat del funcionament del portal web i dels serveis. Tot i això, poden deixar d’estar disponibles en períodes molt limitats per tasques de manteniment o actualitzacions, per la qual cosa la GAU 061 ha d’intentar anunciar prèviament les interrupcions en el funcionament del portal web i dels serveis.

Exclusió de garanties i de responsabilitat pels contenguts

La GAU 061 no controla ni garanteix l’absència de virus ni d’altres elements en els contenguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic de l’usuari (programari i maquinari) o en els documents electrònics i en els fitxers emmagatzemats en el seu sistema informàtic.

La GAU 061 exclou —amb tota l’extensió permesa per l’ordenació jurídica— qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa que es puguin deure a la presència de virus o d’altres elements en els contenguts que puguin produir alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers dels usuaris.

La prestació del servei del portal web i de la resta dels serveis té una durada indefinida, en principi. No obstant això, la GAU 061 està autoritzada a donar per acabada o suspendre en qualsevol moment la prestació del servei del portal web o de qualsevol dels serveis. Quan això sigui raonablement possible, la GAU 061 advertirà prèviament de l’acabament o la suspensió de la prestació del servei de portal web i de la resta dels serveis.

Legislació aplicable i jurisdicció competent

Aquest avís legal i els serveis prestats en el portal web de la GAU 061 es regeixen en tots els aspectes per la legislació espanyola. Qualsevol relació jurídica derivada de l’ús del portal web de la GAU 061 i aquest avís legal s’han de sotmetre a la jurisdicció dels tribunals de Palma.

Per a qualsevol consulta, proposta o suggeriment, podeu adreçar-vos a la GAU 061 per correu postal (c/ de les Illes Balears, s/n. 07014 Palma).

Galeria Multimèdia