Oposicions

Servei de Salut de les Illes Balears (Ibsalut)

Guia per al procés d'inscripció electrònica en un procés selectiu d'oposicions del Servei de Salut de les Illes Balears

Les persones aspirants a oposicions obertes que desitgin participar en un procés selectiu de concurs oposició pel Servei de Salut de les Illes Balears hauran d'emplenar electrònicament una sol·licitud d'inscripció per a l'admissió a les proves selectives de la categoria professional desitjada

 

Què em permet fer la sol·licitud d'inscripció electrònica a unes oposicions?

Emplenar i inscriure's en l'"Assistent de tramitació" del Govern de les Illes Balears (GOIB)
Annexar, en el seu cas, documents escanejats a la sol·licitud
Fer el pagament electrònic de les taxes a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)
Signar i registrar electrònicament la sol·licitud d'inscripció
Emplenar i inscriure's en l'"Assistent de tramitació" del Govern de les Illes Balears (GOIB)
Annexar, en el seu cas, documents escanejats a la sol·licitud
Fer el pagament electrònic de les taxes a través de l'Agència Tributària de les Illes Balears (ATIB)

Què necessitaré per poder iniciar el meu tràmit d'inscripció?

Per poder realitzar aquest tràmit del servei públic sanitari  és necessari disposar i tenir correctament instal·lat en l'ordinador un certificat digital i una aplicació de signatura electrònica.

Què necessitau durant el procés d'inscripció electrònica a unes oposicions en el Servei de Salut de les Illes Balears?
Ja teniu el vostre certificat digital o DNIe i signatura electrònica?
Podeu tardar entre 2 i 15 dies a aconseguir-ho
Una vegada certificada la vostra identitat digital la passarel·la d'autenticació us dirigirà automàticament a l’«Assistent de tramitació»
Passarel·la de pagament ATIB
Efectuar pagament de taxes
save
PlayPause
Full screenExit full screen
Slider

Preguntes freqüents

 • 1. En clicar en l’enllaç per cursar la sol·licitud d’inscripció electrònica el procés queda blocat. Com ho puc solucionar?

  La campanya de vaccinació fa que el rendiment i la velocitat d’accés del web del Servei de Salut es redueixin molt. No obstant això, l’accés al tràmit d’oposicions està publicat també a la Seu CAIB; per tant, teniu l’opció de fer-lo per aquesta via clicant aquí.

 • 2. En intentar accedir al tràmit telemàtic es produeix un error. A què pot ser degut?

  Tal vegada és a causa del navegador que emprau. Us aconsellam Mozilla Firefox o Chrome (evitau Internet Explorer).

 • 3. He iniciat el tràmit de sol·licitud d’una convocatòria d’oposicions, però una vegada pagada la taxa es produeix un error que m’impedeix continuar. Com puc recuperar el tràmit?

  Es poden donar dues situacions depenent del mètode d’autenticació que hàgiu emprat per accedir al tràmit:

  • Si hi heu accedit amb l’usuari U no podreu recuperar el tràmit en la Carpeta Ciutadana. Per poder accedir-hi i recuperar-lo heu de sol·licitar la clau permanent. Quan l’hàgiu obtinguda podreu accedir a la Carpeta Ciutadana, recuperar el tràmit i acabar-lo. 
   A causa d’aquests problemes en el tràmit de sol·licitud en utilitzar l’usuari U, desaconsellam emprar aquest mètode d’autenticació, perquè si no es completa el tràmit o si es vol consultar l’estat de la sol·licitud no es pot recuperar, pel problema que hem descrit.
  • Si hi heu accedit amb un altre mètode d’autenticació (clau permanent, clau PIN, certificat digital, DNI electrònic) podeu accedir a la Carpeta Ciutadana, recuperar el tràmit i acabar-lo. 

   
  En la Carpeta Ciutadana podeu visualitzar els elements següents:

  • «Els meus tràmits»: hi trobareu la sol·licitud en el pas en què hagi quedat i podreu continuar el procés d’inscripció.
  • «Els meus registres»: una vegada acabat el tràmit passarà a aquesta secció, on podreu desar i/o imprimir el justificant.


  La sol·licitud no es formalitzarà correctament fins que no completeu el tràmit. 

 • 4. He pagat la taxa però no tenc el nivell de català exigit, o bé he pagat unes quantes vegades la taxa. Com puc sol·licitar-ne la devolució?

  Heu d’aportar els documents següents:

  1. Model de sol·licitud de l’ATIB.
  2. Model de veracitat de les dades bancàries.
  3. Fotocòpia del document d’identitat.
  4. Còpia de la taxa que sol·licitau que us reintegrem. 

   
  La sol·licitud de devolució de la taxa, adreçada a la Subdirecció de Pressuposts i Control de la Despesa del Servei de Salut, l’heu de formalitzar en un registre oficial. Aquest tràmit el podeu sol·licitar només si heu quedat exclòs de la llista definitiva d’admesos i exclosos, per a la qual cosa disposau d’un termini de 20 dies hàbils. 
   
  Enviau un missatge electrònic a oposiciones.rrhh_sscc@ssib es si necessitau que us adjuntem els documents per a la devolució de la taxa.

 • 5. En acabar el tràmit de sol·licitud m’he adonat que el nom i els llinatges no estan ben ordenats o que el número del document d’identitat no coincideix amb el meu nom. Què puc fer?

  Es poden donar diversos casos:

  • El número del document d’identitat i el nom i els llinatges que figuren en la sol·licitud són els vostres, però simplement estan desordenats. En aquest cas escriviu a oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es per notificar el problema adjuntant una còpia de la sol·licitud i una còpia del document d’identitat.
  • El número del document d’identitat i/o el nom i els llinatges de la sol·licitud no són els vostres. Pot passar perquè al mateix ordinador teniu instal·lat un certificat digital d’una altra persona i per error l’hàgiu triat. 
    
   Si el número del document d’identitat és correcte però no ho són el nom i els llinatges, escriviu a oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es per notificar el problema adjuntant una còpia de la sol·licitud i una còpia del document d’identitat. 
    
   Si el número del document d’identitat no és correcte però sí que ho són el nom i els llinatges, heu de cursar una altra sol·licitud amb el número correcte i demanar l’anul·lació del tràmit i la devolució de la taxa escrivint a oposiciones.rrhh_sscc@ssib.es es per notificar el problema adjuntant una còpia de la sol·licitud i una còpia del document d’identitat.

 • 6. En cursar la sol·licitud m’he equivocat perquè he assenyalat que estic exempt de pagar la taxa. Per això he completat la sol·licitud sense pagar la taxa.

  En aquest cas, només podeu pagar la taxa de manera manual. Clicant aquí accedireu a la web de l’ATIB: en el menú desplegable triau «Servei de Salut de les Illes Balears» i obriu el document adequat. 
   
  Una vegada efectuat el pagament manualment heu d’enviar el justificant al Servei de Selecció i Provisió de Personal Estatutari juntament amb la còpia de la sol·licitud per mitjà d’un registre oficial. 

 • 7. No tenc el nivell de català requerit i per això no puc continuar el tràmit.

  Per al personal sanitari, la normativa aplicable és la que deriva de la Sentència del Tribunal Superior de Justícia de les Illes Balears de 16 de gener de 2020 —confirmada per la Sentència del Tribunal Suprem de 22 d’abril de 2021— amb la qual es van anul·lar, entre d’altres, els articles 5.1, 2 i 3 del Decret 8/2018, de 23 de març, pel qual es regula la capacitació lingüística del personal estatutari del Servei de Salut de les Illes Balears, que són els que preveien una moratòria de dos anys per aconseguir l’acreditació de coneixements de català prevista en la legislació vigent. 
   
  En cada convocatòria específica que es publica en el web del Servei de Salut hi ha una nota informativa sobre el nivell de català exigit en cada procés. 

 • 8. En el menú desplegable de titulacions no hi apareix la meva: som habilitat/habilitada i per això no puc continuar.

  No us hi podeu inscriure, perquè la convocatòria preveu només titulacions acadèmiques.


On podré consultar l'estat del meu tràmit d'inscripció?

Una vegada finalitzat tot el procediment podrà consultar l'estat del seu tràmit en la "Carpeta Ciutadana" del Govern de les Illes Balears (GOIB)

Experiència i satisfacció amb la pàgina web del Servei de Salut de les Illes Balears

Amb la finalitat de millorar la vostra experiència com a usuari de la pàgina web d'Ibsalut, sol·licitem que empleneu aquest qüestionari. Emplenar-ho només us agafarà uns tres minuts. Les dades seran tractades de manera anònima i únicament per a aquest fi.