Logo HCIN
 • Tractar el personal sanitari amb respecte i dignitat, sense interferir en el seu treball.
 • Tenir cura de les instal·lacions i col·laborar en el manteniment de l’habitabilitat del centre.
 • Facilitar les dades sobre el vostre estat físic o sobre la vostra salut de manera lleial i vertadera, com també col·laborar amb el personal mèdic que us atén.

Fotografia Recepció

 • Col·laborar en el compliment de normes i instruccions generals establertes en el centre i específiques per a cada servei.
 • Signar el document pertinent, en cas que us negueu a les actuacions sanitàries. Aquest ha d’expressar amb claredat que us han informat degudament i que rebutjau, per voluntat pròpia, el tractament suggerit.

 • Rebre una atenció sanitària integral adequada a les vostres necessitats, en condicions d’igualtat, dins d’un funcionament eficient dels recursos sanitaris disponibles.
 • Respectar la vostra personalitat, dignitat i intimitat, sense que pugueu ser discriminat per raons de tipus social, moral i ideològic.
 • Tenir confidencialitat de tota la informació relacionada amb el vostre procés i estada a l’hospital, llevat de les exigències legals.
 • Rebre informació completa i continuada del vostre procés, que us facilitaran en un llenguatge comprensible. En cas que no la pugueu rebre, s’informarà als vostres familiars o a la persona o persones responsables legalment.
 • Renunciar a rebre informació del vostre estat patològic. Aquesta, s’ha de formalitzar per escrit, i sol·licitar l’alta voluntària.
 • Triar lliurement entre les opcions que us presenti el metge. Per això, cal que doneu el consentiment informat previ del pacient, per escrit, per realitzar qualsevol intervenció o procediment.
 • Accedir a la vostra història clínica, en nom propi o per representació acreditada degudament.
 • Poder fer la rectificació i cancel·lació de les vostres dades de caràcter personal.
 • Revocar, en qualsevol moment, i, en tot cas per escrit, el consentiment que haguéssiu donat.
 • Rebre un informe d’alta quan finalitzi el procés assistencial.
 • Fer suggeriments i reclamacions, i també rebre resposta per escrit, a través del Servei d’Atenció al Pacient de l’hospital.
 • D’altra banda, com a pacients, l’hospital us ha de proporcionar:
  • Assistència i atencions que tenguin els riscs mínims, dolor i molèsties psíquiques i físiques.
  • Un règim adequat de visites, que facilitin les vostres relacions socials i personals.
  • Accés a mitjans de comunicació i entreteniment.
  • Ajuda necessària per preparar-vos davant la mort en els aspectes materials i espirituals.

Temps d'espera a Urgències

Imagen reloj

 

Generals: 01:07

Pediàtriques: 00:16

Actualitzat: 25/05/22 21:30

RECORDI: Pot acudir al PAC del seu centre de salut més proper.

Banner ISO9001