Consulta els dies de permís per assumptes particulars i els dies addicionals de vacances per antiguitat, que et corresponen segons el programa SAP RRHH. Només cal que introdueixis el teu DNI o NIE (amb lletra majúscula i sense espais. Ex. 42200684A) : 

 

DNI o NIE amb lletres i sense espais

 

Sol·licitud de dies addicionals

Per sol·licitar aquests permisos, s'ha d'utilitzar el model de sol·licitud de permisos i vacances de la Gerència d'Atenció Primària de Mallorca i marcar el concepte "altres permisos", especificant dins aquest concepte "dies de permís per assumptes particulars per antiguitat" o "dies addicionals de vacances per antiguitat", segons correspongui.

 

Normativa

L'Acord del Consell de Govern de 9 de desembre de 2016 pel qual es ratifica l’Acord de la Mesa Sectorial de Sanitat de dia 5 de desembre de 2016 relatiu a la calendarització del retorn de drets perduts (BOIB 155/2016) estableix en els punts tercer, quart i cinquè el següent:

 

Tercer.- Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat

A més dels dies de permís per assumptes particulars establerts per la normativa bàsica estatal, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord té dret a dos dies addicionals de permís per assumptes particulars per antiguitat a partir del sisè trienni que compleixi i a un dia addicional més per cada un dels triennis que compleixi a partir de l’octau.

La concessió d’aquest permís es condicionarà a les necessitats del servei. En el moment del gaudi s’ha de garantir la correcta prestació del servei. La denegació d’aquest permís haurà d’estar degudament motivada.

 

Quart.- Dies addicionals de vacances per antiguitat

A més dels dies de vacances establerts per la normativa bàsica estatal, el personal inclòs en l’àmbit d’aplicació d’aquest Acord, quan compleixi els períodes de prestació de serveis que s’assenyalen a continuació, té dret als dies addicionals de vacances anuals següents:

a) Un dia hàbil de vacances addicional si tenen quinze anys de servei.

b) Dos dies hàbils de vacances addicionals si tenen vint anys de servei.

c) Tres dies hàbils de vacances addicionals si tenen vint-i-cinc anys de servei.

d) Quatre dies hàbils de vacances addicionals si tenen trenta anys de servei o més.

Aquest dret serà efectiu a partir de l’any natural següent a la data en què es compleixin els períodes de serveis assenyalats en les lletres anteriors d’aquest apartat.

A l’efecte de computar els anys de servei que donen dret als dies addicionals de vacances, s’ha de tenir en compte la totalitat dels serveis prestats en qualsevol administració o entitat pública, reconeguts o acreditats, els quals s’han d’acreditar mitjançant l’aportació del certificat corresponent expedit pel servei de Recursos Humans corresponent.

 

Enguany el personal estatutari que depen d'Atenció Primària de Mallorca té el dret a gaudir de:

 

a) Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat, sempre que el professional tingui un mínim de 6 triennis reconeguts (amb efectivitat econòmica) dins l'any 2020 i en els termes que s'especifiquen a continuació:

 

Nombre de triennis

reconeguts 2020

Dies de permís per assumptes particulars per antiguitat 2021

 

6

 

2

 

7

 

2

 

8

 

3

 

9

 

4

 

10

 

5

 

11

 

6

 

12

 

7

 

13

 

8

 

14

 

9

 

15

 

10

 

b) Dies addicionals de vacances per antiguitat, sempre que l'any 2020 (computat fins el 31 de desembre) tinguin reconeguts o acreditats un mínim de 15 anys de serveis prestats en qualsevol administració o entitat pública i en els termes que s'especifiquen:

 

Anys de servei

l'any 2020

Dies addicionals de

vacances per antiguitat 2021

 

  De 15 a 19 anys

 

1

 

  De 20 a 24 anys

 

2

 

  De 25 a 29 anys

 

3

 

  30 o més anys

 

4

 

 

Agenda AP Mallorca

Maig 2022
L M X J V S D
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31