Els residents de medicina familiar i comunitària són avaluats anualment segons els criteris que estableix la Comissió de Docència de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària.

 

De conformitat amb el Reial decret 183/2008, de 8 de febrer, pel qual es determinen i classifiquen les especialitats en ciències de la salut i es desenvolupen determinats aspectes del sistema de formació sanitària especialitzada, el Comitè d'Avaluació està format com a mínim pel cap d'estudis de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària, el tutor del resident, un representant de la Comissió de Docència i un representant de la Comunitat Autònoma. Es poden convocar altres persones implicades en la formació (altres tutors, tècnics de salut, etc.) si és convenient.

 

 

 

Requisits IMPRESCINDIBLES per a l'avaluació dels residents MFiC 


Per fer l'avaluació anual seran requisits imprescindibles:

 • Lliurar el Llibre del resident en el termini requerit i correctament cumplimentat. El lliurament inclou les entrevistes, mínim 4 a l'any.
 • Lliurar un incident crític cada any. (Annex V)
 • Haver realitzat un 65 % dels cursos del pla formatiu. El càlcul dels cursos es realitza per blocs, on un dematí o una horabaixa del curs compta amb un, dematí i una horabaixa com dos. El percentatge dels cursos es calcularà sobre el nombre de blocs de l'any.
 • Haver realitzat un mínim de sessions al centre de salut o en els diferents dispositius on el resident rota. Només es tindran en compte les sessions que estiguin anotades i signades/validades pel tutor de la rotació en el llibre del resident. El mínim de sessions segons any de residència serà:
  • Pels R1, R2 i R3: 3 sessions anuals.
  • Pels R4: 6 sessions anuals.
 • Haver realitzat el protocol/projecte d'investigació i el posterior desenvolupament pels R3 i R4.
 • Haver assistit a un 50% de les Sessions de la Unitat Docent. Aquest punt és obligatori pels R4.

El NO cumpliment d'algún d'aquests requisits implica una avaluació NEGATIVA (recuperable o no, a decisió del Comitè d'Avaluació). El Comitè d'Avaluació podrà valorar circumstàncies personals i excepcionals a la hora de l'aplicació d'aquests punts.

 

 

Requisits IMPRESCINDIBLES per a l'avaluació dels residents EFiC 


Per procedir a l'avaluació anual seran requisits imprescindibles:

 • Lliurar el Llibre de resident en el termini requerit i correctament cumplimentat. El lliurament inclou les entrevistes, mínim 4 a l'any.
 • Realitzar una presentació d'un cas clínic a una sessió, dirigida a residents, tutors i altres professionals d'infermeria (mínim 1 presentació per any de residència).
 • Haver realitzat un 80% dels cursos del pla formatiu. El càlcul dels cursos es realitza per blocs, on un matí o una horabaixa de curs conta com un, un matí i una horabaixa com dos. El porcentatge dels cursos es calcularà sobre el nombre de blocs de l'any.
 • Haver realitzat un mínim de 3 sessions pels R1 i 4 pels R2 al centre de salut. Només es contabilitzaran les sessiones que estiguin anotades i signades/validades pel tutor al llibre del resident.
 • Haver realitzat els treballs detallats a continuació:
 • Pels R1:
  • el protocol d'educació per a la salut durant el curs d'Atenció Comunitària II.
  • el protocol d'investigació en el curs de Metodologia de la Investigació.
 • Pels R2:
  • el treball de la Direcció General de Salut Pública.
  • el treball d'investigació.
 • Haver assistit a un 65% de les Sessions de la Unitat Docent.
 • Haver realitzat la Sessió de la Unitat Docent pels R2.
 • Haver participat de manera activa a un projecte de EpS o de participació comunitària (pot ser participació conjunta amb altres professionals).

El NO cumpliment d'algun d'aquests requisits implica una avaluació NEGATIVA (recuperable o no, a decisió del Comitè d'Avaluació). El Comitè d'Avaluació podrà valorar circumstàncies personals i excepcionals a la hora de l'aplicació d'aquests punts.

 

Consulta tota la informació sobre l'avaluació de residents al capítol 5 de la Guía de la Unitat Docent Multiprofessional d'Atenció Familiar i Comunitària de Mallorca 2019  

Agenda AP Mallorca

Febrer 2024
L M X J V S D
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29