En el BOIB núm. 53/2012, de 14 d’abril, es va publicar l’Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 pel qual la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’adhereix al mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes i assumeix l’Acord 6/2012, de 6 de març de 2012, del Consell de Política Fiscal i Financera.

El procediment d’execució d’aquest mecanisme es recull en la disposició tercera de l’Acord esmentat i en l’article 3 de l’ Acord del Consell de Govern de 30 de març de 2012 pel qual la Comunitat Autònoma de les Illes Balears s’adhereix al mecanisme extraordinari de finançament per al pagament als proveïdors de les comunitats autònomes i assumeix l’Acord 6/2012, de 6 de març de 2012, del Consell de Política Fiscal i Financera. (BOIB núm. 53/2012, de 14 d’abril), que se cita textualment a continuació.

Article 3

Dret d’accés a la informació tramesa al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques

Des del proper dia 15 de abril de 2012, els proveïdors podran comprovar la seva inclusió en la relació certificada tramesa per la Comunitat Autònoma de les Illes Balears al Ministeri d’ Hisenda i Administracions Públiques,en base a l’aparat 2 de l’Acord 6/2012 del Consell de Política fiscal i Financera. L’ esmentada relació inclourà les obligacions vençudes, líquides i exigibles pendents de pagament, la factura de les quals hagi tingut entrada en Registre de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears abans del dia 1 de gener de 2012. Aquestes factures han de derivar-se de contractes d’obres, serveis, subministraments i gestió de serveis públics, inclosos en l’àmbit d’aplicació del Text Refós de la Llei 30/2007, de Contractes del Sector Públic. Així mateix, la relació certificada inclourà les relatives a concerts en matèria sanitària, educativa i de serveis socials.

En l’ esmentada relació s’hi inclourà, així mateix, la identificació del contractista, el codi o número d’ identificació fiscal, la denominació social i el domicili social. Figurarà l’ import de l’ obligació líquida, IVA inclòs, sense incloure els interessos, costes judicials o qualsevol altra despesa accessòria. […].Els proveïdors tindran accés a la informació que els afecti mitjançant la consulta individualitzada que podran dur a terme a aquests efectes en la pàgina web de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears, http://www.caib.es […].

En aquest web es recullen també el procediment que cal seguir i els tràmits oportuns en la gestió de la comprovació, i s’hi pot trobar resposta als dubtes més habituals que puguin sorgir en la tramitació. Així mateix, els proveïdors es poden adreçar al Servei de Salut de les Illes Balears escrivint a l’adreça electrònica < Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.>.